เสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2014

รูปแบบสองประการของลิขิตชีวิต
Two Kinds Of Destiny

“และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย” (โรม 8:30)

    มีลิขิตชีวิตสองแบบสำหรับมนุษย์ทุกคน มีลิขิตชีวิตธรรมชาติ และลิขิตชีวิตพระเจ้า ลิขิตชีวิตธรรมชาตินั้นถูกควบคุมโดยสิ่งต่างๆ เช่นครอบครัวที่คุณเกิดมา ประเทศที่คุณเกิด คนที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ข้อมูลที่คุณได้รับหรือเรียนรู้ ฯลฯ สิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบต่อลิขิตชีวิตธรรมชาติของคุณ

ยกตัวอย่างเช่น มีบางคนที่ร่ำรวย ไม่ใช่เพราะความดีหรือความสำเร็จของตัวเขาเอง แต่เพราะว่าครอบครัวที่เขาเกิดมา นั่นคือลิขิตชีวิตธรรมชาติของเขา

อย่างไรก็ดี ลิขิตชีวิตธรรมชาตินั้นไม่ได้รวมถึงพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระองค์ทรงมีความเกี่ยวข้องในโลกนี้ โลกนี้เป็นของพระองค์ แต่บางสิ่งในโลกนั้นเป็นสิ่งทรงสร้างของพระองค์ ในขณะที่สิ่งอื่นนั้นคือลูกๆของพระองค์ พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่ดีต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ทุกคนในโลกนี้ แต่เฉพาะเจาะจงกว่า พระองค์ทรงมีลิขิตชีวิตสวรรค์สำหรับลูกๆ ของพระองค์ คือทุกคนที่บังเกิดใหม่นั่นเอง

ลิขิตชีวิตสวรรค์สำหรับมนุษย์คนหนึ่งเริ่มต้นเมื่อเขาบังเกิดใหม่ นั่นคือเวลาที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพ่อของคุณและเริ่มต้นที่จะนำคุณไป นั่นคือเวลาที่พระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้สถิตภายในคุณและนำคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สถิตอยู่แล้วภายในห้องหัวใจของคุณ

ดังนั้นคุณจึงแตกต่างจากโลกนี้ เหมือนพระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์น 15:19 “…เราได้เลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่าน” ทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้วไม่ได้เป็นของโลกนี้ คุณได้ถูกเลือกให้ออกจากโลกนี้โดยพระเยซู พระองค์ได้ประทับตราของพระองค์บนคุณ

แล้วคุณจะบอกได้อย่างไรว่าใครที่กำลังทำตามลิขิตชีวิตธรรมชาติ หรือลิขิตชีวิตสวรรค์? ง่ายมาก ใครคือผู้ที่ได้รับสง่าราศีในชีวิตของเขา? ในสิ่งที่เขาทำ ใครที่ได้รับการยกย่อง? ใครได้รับคำสรรเสริญ? ฤทธิ์เดชของใครที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งที่เขาทำ? เขาดำเนินชีวิตเพื่อใคร? ถ้าคำตอบของคำถามเหล่านี้คือพระเจ้า ก็จะเป็นลิขิตชีวิตสวรรค์ ตามที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้า! ข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ และสำแดงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบในโลกนี้ สติปัญญา พระคุณ และความชอบธรรมของพระองค์ได้ถูกเปิดเผย เมื่อพระองค์ได้สำแดงความโปรดปรานแห่งความรู้ของพระองค์ผ่านทางข้าพระองค์ในทุกหนแห่ง นี่คือลิขิตชีวิตของข้าพเจ้า คือการดำเนินชีวิตเพื่อผู้ที่รักข้าพเจ้าและประทานพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม:: 2 โครินธ์ 5:17; เยเรมีย์ 1:5


Comments are closed