พุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2015

รางวัลของผู้เผยพระวจนะ
The Prophet’s Reward

“ผู้ที่รับท่านทั้งหลายก็รับเรา และผู้ที่รับเราก็รับพระองค์ที่ทรงใช้เรามา ผู้ที่รับผู้เผยพระวจนะ เพราะเป็นผู้เผยพระวจนะ ก็จะได้บำเหน็จอย่างที่ผู้เผยพระวจนะพึงได้รับ และผู้ที่รับผู้ชอบธรรมเพราะเป็นผู้ชอบธรรม ก็จะได้บำเหน็จอย่างที่ผู้ชอบธรรมพึงได้รับ” (มัทธิว 10:40-41)

    เมื่อคุณเรียกคนของพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น คนที่ชื่อว่า “จอห์น” ว่า “อาจารย์จอห์น” การเจิมของศิษยาภิบาลเหนือชีวิตของเขาจะทำงานเพื่อคุณ เพราะว่าคุณตระหนักถึงการเจิมนั้น และเรียกเขาว่าอย่างนั้น เมื่อเขาแตะต้องคุณ ก็จะไม่ใช่ “จอห์น” ที่สัมผัสคุณ แต่จะเป็นการสัมผัสจากพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ และนำพระพรอย่างมากมายเข้ามาในชีวิตของคุณ

ยกตัวอย่างถ้าหากคุณเป็นศิษยาภิบาล ถ้าสมาชิกของคุณเรียกคุณแค่ชื่อเท่านั้น และพูดคุยกับคุณโดยไม่ได้ตระหนักถึงการเจิมของศิษยาภิบาลที่อยู่เหนือคุณ พระคำของพระเจ้าที่คุณเทศนาให้เขาก็จะไม่เป็นประโยชน์สำหรับเขา เพราะว่ามีความแตกต่างอย่างมากระหว่าง “พี่จอห์น” และ “อาจารย์จอห์น” สังเกตถึงสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในมัทธิว 10:41 “ผู้ที่รับผู้เผยพระวจนะ เพราะเป็นผู้เผยพระวจนะ ก็จะได้บำเหน็จอย่างที่ผู้เผยพระวจนะพึงได้รับ…” อะไรคือรางวัลสำหรับผู้เผยพระวจนะ?

เมื่อผู้เผยพระวจนะพูดถ้อยคำแห่งพระพรให้กับชีวิตของคุณ รางวัลก็คือที่ถ้อยคำเหล่านั้นเกิดขึ้นจริง และผลก็คือคุณได้รับพระพร ถ้าคนของพระเจ้ากล่าวกับคุณว่า “พระเจ้าอวยพรคุณ” คุณก็จะได้รับพระพรอย่างแน่นอน! อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าเท่านั้น แต่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณรับเขาในฐานะคนของพระเจ้า

ในมาระโก 6 พระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าพระเยซูไปหาพวกยิว แต่พวกเขาไม่ได้ต้อนรับพระองค์ ผลลัพธ์คืออะไร? พระพรของพระองค์ไม่ได้อยู่กับพวกเขา พระคำกล่าวว่าพระองค์ไม่สามารถทำการยิ่งใหญ่ท่ามกลางพวกเขาได้ ไม่ใช่เพราะว่าฤทธิ์เดชของพระองค์ล้มเหลว แต่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ต้อนรับพระองค์ในฐานะผู้เผยพระวจนะ พวกเขาดูถูกพระองค์ กล่าวว่า “คนนี้เป็นช่างไม้ บุตรนางมารีย์มิใช่หรือ ยากอบ โยเสส ยูดาส และซีโมนเป็นน้องชายมิใช่หรือ และน้องสาวก็อยู่ที่นี่กับเรามิใช่หรือ” เขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์” (มาระโก 6:3)

อย่างเป็นเช่นนั้น จงเชื่อและต้อนรับพระคำจากผู้ที่พระเจ้าได้แต่งตั้งไว้เหนือคุณ 2 พงศาวดาร 20:20 กล่าวว่า “…จงวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และท่านจะตั้งมั่นคงอยู่ จงเชื่อบรรดาผู้เผยพระวจนะของพระองค์ และท่านจะสำเร็จผล”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ยอมจำนนตัวเองลงเพื่อได้รับการสั่งสอน การหนุนใจ และการเสริมกำลังภายใต้การทำงานแห่งพระคำของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานของประทานการรับใช้ให้กับคริสตจักรเพื่อเสริมสร้างธรรมิกชนสำหรับงานรับใช้ ดังนั้นข้าพระองค์จึงเคลื่อนจากระดับแห่งพระสิริหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงกว่า ได้รับการอวยพรโดยการทำงานของพระวิญญาณที่ทำให้ข้าพระองค์สมบูรณ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:10-12; มาระโก 6:4-5


Comments are closed