พฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2014

ราคาสำหรับจิตวิญญาณ
The Cost Of A Soul

“เราบอกท่านทั้งหลายว่า เช่นนั้นแหละ จะมีความปรีดีในสวรรค์ เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ มากกว่าเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่” (ลูกา 15:7)

    หลายคนให้ความสนใจกับสิ่งที่ไม่ค่อยสำคัญ พวกเขาพยายามทั้งชีวิตในการมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากมนุษย์ แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ยั่งยืน “ส่วนมนุษย์นั้น วันเวลาของเขาเหมือนหญ้า เขาเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา เพราะลมพัดผ่านมันไป มันก็สูญเสีย และสถานที่ของมันไม่รู้จักมันอีก” (สดุดี 103:15-16) เมื่อเรายืนต่อหน้าพระเยซู พระองค์จะไม่ถามว่ามีคนมอบรางวัลให้เรามากเพียงใดเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้ แต่พระองค์จะสนใจว่าเราทำอะไรบ้างกับข่าวประเสริฐในการช่วยจิตวิญญาณให้รอด

วิญญาณทุกดวงบนโลกนี้มีค่าต่อพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงไถ่มนุษย์ทุกคนด้วยราคาสูง นั่นก็คือพระโลหิตของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ คือพระเยซู นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจ จะมีการชื่นชมยินดีในสวรรค์ ถ้ามีเพียงคนเดียวในโลกที่จะได้รับความรอด พระเยซูก็ยังคงจะลงมาสิ้นพระชนม์ พระองค์ไม่ได้มาเพราะว่าเรามีมากมาย แต่พระองค์มาเพราะเรามีค่าต่อพระเจ้า

เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการออกไปหาผู้อื่นด้วยข่าวประเสริฐแห่งความรอด นี่คือการทรงเรียกและจุดประสงค์ของเราในการอยู่บนโลกนี้ ไม่ว่าความสามารถหรืออาชีพของเราคืออะไร การนำวิญญาณควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในทุกอย่าง พระเจ้าได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้โดยการส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกนี้ ไม่ใช่เพื่อมาเป็นหมอ ทนาย หรือนักการเมือง แต่เป็นผู้นำวิญญาณ

จำไว้ว่าในสุภาษิต 11:30 กล่าวว่า “ผลของคนชอบธรรมเป็นต้นไม้แห่งชีวิต การฝ่าฝืนกฎหมายย่อมทำลายชีวิต” เราเป็นผู้มีปัญญา ถูกส่งออกไปโดยพระเจ้าเพื่อส่องสว่างข่าวประเสริฐ และนำคนออกจากความมืดเข้าสู่อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของพระบุตรของพระองค์ “และบรรดาคนที่ฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดาผู้ที่ได้ให้คนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิตย์นิรันดร์” (ดาเนียล 12:3)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระองค์ และสำแดงคุณค่าที่ข้าพระองค์มีต่อพระองค์ โดยการจ่ายราคาเพื่อความรอดของข้าพระองค์ คือความตายของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน ข้าพระองค์มองดูคนอื่นผ่านสายตาแห่งความรักของพระองค์ และออกไปหาพวกเขาด้วยข่าวดีแห่งความรอด ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 15:8-10; ยอห์น 3:16


Comments are closed