จันทร์ ที่ 23 มกราคม 2017
รับ
Receive
“เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้น มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับ
พระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือ
พระเยซูคริสต์” (โรม 5:17)

    ในโลกฝ่ายวิญญาณ มีกฎที่ต่างออกไป เรามีกฎของเงื่อนไข กฎของความเชื่อ และเรามีกฎของการได้รับ ซึ่งเป็นจุดสนใจของการพูดคุยในวันนี้ ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้น มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรม…”

คำว่า “รับ” ในที่นี้คือคำในภาษากรีกว่า “lambano” ไม่เหมือนกับการที่อยู่ในบางที่และคาดหวังว่าสิ่งที่คุณต้องการจะมาถึงคุณ ไม่ใช่ คำนี้คือคำที่ถูกเลือกใช้อย่างดี คำว่า “lambano” เป็นคำของการกระทำ ซึ่งมีความหมายว่า “เอามา” “รับเอา” และทำให้เป็นของคุณ มีความหมายว่ายึดเอาบางสิ่งและทำให้เป็นของคุณ เราปรนนิบัติคนอื่นบางครั้งและเรากล่าวว่า “รับเอาไป” นั่นคือสิ่งนี้ เป็นคำที่สำคัญของพระวิญญาณสำหรับการ “รับ”

ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “คนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” ข้อพระคำบอกว่าคนที่ยึดเอา จับ หรือ “lambano” พระกรุณาอันไพบูลย์ และของประทานคือความชอบธรรม คือผู้ที่จะครอบครองในชีวิต นี่หมายความว่าคุณกำลังมองหาสิ่งนี้และยึดมันไว้ คุณออกไปหาสิ่งนี้เพื่อที่จะใช้มัน ดังนั้นคุณเห็นหรือไม่ว่า ไม่ใช่เพียงแค่พระเจ้าประทานบางอย่างแก่คุณเท่านั้น พระองค์ได้ประทานทุกสิ่งแก่คุณแล้ว (1 โครินธ์ 3:21) คุณคือคนที่รับเอา!

ทุกสิ่งได้เตรียมไว้พร้อมแล้วเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลิน ยึดเอาชีวิตนิรันดร์! ยึดเอาชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในพระคริสต์! อย่ารออีกต่อไป รับเอามรดกของคุณในพระคริสต์ ผ่านการอดทนอย่างต่อเนื่องและการประกาศความเชื่อ
ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ามีมรดกที่เหนือธรรมชาติในพระคริสต์ คุณค่าที่มากและประเมินค่าไม่ได้! ดังนั้นข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าเดินในความอุดมสมบูรณ์อย่างมากในวันนี้ เพราะว่าพระเจ้าได้เตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อดูแลความต้องการทุกอย่างของข้าพเจ้า ทั้งทางฝ่ายวิญญาณ การเงิน สิ่งของ และความรู้สึก! ทุกสิ่งที่เป็นของข้าพเจ้าได้รับการเปิดเผยผ่านทางพระคำของพระเจ้า และเมื่อข้าพเจ้ามองเห็นสิ่งเหล่านั้น ข้าพเจ้าได้เป็นเจ้าของด้วย! ฮาเลลูยา!
ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:18-19; สุภาษิต 21:16; โอบาดีห์ 1:17


Comments are closed