เสาร์ ที่ 30 เมษายน 2016

รับใช้พระองค์ด้วยชีวิตของคุณ
Serve Him With Your Life

“อวสานของสิ่งทั้งปวงก็ใกล้จะมาถึงแล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะ และจงรู้จักสงบใจเพื่อแก่การอธิษฐาน” (1 เปโตร 4:7)

    หลายคนดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าโลกนี้คือทั้งหมดที่มีอยู่ ชีวิตบนโลกนี้สั้นมาก ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมือง ผู้บุกเบิกธุรกิจ ข้าราชการ หรือเป็นอะไรก็ตาม ไม่ว่าคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมอะไร ที่สุดของทุกสิ่งอยู่ไม่ไกล ดังนั้นจงดำเนินชีวิตอย่างมีวัตถุประสงค์ รับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตของคุณ ดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระองค์ ปฏิเสธที่จะยอมให้มีสิ่งใดมาดึงความสนใจของคุณไปจากพระองค์

มีความชั่วร้ายและความไร้ซึ่งกฎหมายมากมายในโลกทุกวันนี้ ผลก็คือความรักของคนมากมายเยือกเย็นลง หลายคนไม่ได้มีความร้อนรนเพื่อพระเจ้าอย่างที่พวกเขาควรจะมี “ความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลง เพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไป” (มัทธิว 24:12) อย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ คงความตื่นเต้นเกี่ยวกับพระเยซูไว้ จงตื่นเต้นเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้า และเกี่ยวกับการที่ได้ไปคริสตจักร จงตื่นเต้นในการนมัสการพระองค์ ไม่ว่าความท้าทายอะไรที่คุณกำลังเผชิญ และความยากลำบากในโลกทุกวันนี้ จงกระตือรือร้นในการนำวิญญาณ

พระคำกล่าวว่าผู้ที่ทนได้ถึงที่สุดจะถูกช่วยให้รอด (มัทธิว 10:22) ในการ “ทน” หมายถึงการผ่านความยากลำบากบางอย่างและไม่ยอมแพ้ ไม่น่าแปลกที่เปาโลกล่าวว่า “แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น” (กิจการ 20:24) เขากำลังกล่าวว่า “ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้าต่อไป ทำให้พันธกิจของพระองค์และการทรงเรียกในชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จ!”

จงดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า “และพระองค์ได้ทรงวายพระชนม์เพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย” (2 โครินธ์ 5:15) ให้ความรักและการอุทิศตัวของคุณแด่พระองค์สำแดงออกในการคำพูดของคุณ ในสิ่งที่คุณทำ และในคุณลักษณะชีวิตของคุณ รักพระองค์ด้วยสุดใจของคุณ และสำแดงออกอย่างมากโดยการทำตามพระคำของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระองค์ พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นแสงสว่างแก่โลกของข้าพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จะส่องสว่างอย่างมาก นำคนมากมายมาถึงความชอบธรรม พระองค์ทรงเป็นชีวิตและความยินดีของข้าพระองค์ ในพระองค์ข้าพระองค์มีชีวิต และเคลื่อนไหว และดำเนินชีวิตอยู่ พระองค์ทรงเป็นสง่าราศีสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์รักพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์!

ศึกษาเพิ่มเติม: เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12; ยอห์น 9:4; 2 ทิโมธี 3:1-5


Comments are closed