พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2017
รับเอา
Take Possession
“ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” (2 เปโตร 1:3)

    โดยการบังเกิดใหม่ คุณได้รับชีวิตแห่งพระสิริและความสำเร็จ คริสเตียนบางคนไม่ตระหนักถึงสิ่งนี้ และจึงมีความหวังและอธิษฐานว่าพระเจ้าจะทำบางสิ่งมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น ไม่มีอะไรอีกแล้วที่พระเจ้าจำเป็นต้องทำนอกจากที่พระองค์ได้ทำให้คุณแล้วในพระคริสต์ พระองค์ได้ทำทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณที่จะมีชีวิตที่ดีและจำเริญขึ้น พระองค์ได้ทำทุกสิ่งสำหรับคุณที่จะมีชีวิตในความชอบธรรม การปกครอง และในฤทธิ์เดช

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้อธิษฐานว่า “พระเจ้า โปรดประทานสันติสุขแก่ข้าพระองค์” หยุด! พระองค์ได้ประทานสันติสุขให้แก่คุณแล้ว พระองค์ตรัสไว้ในยอห์น 14:27 “เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น…” ไม่มีอะไรอีกแล้วสำหรับคุณที่จะจากพระองค์ อ่านข้อพระคำตอนต้นอีกครั้ง

สิ่งที่คุณต้องการในวันนี้คือการรับเอาพระพรทั้งหลายที่พระองค์ได้เตรียมไว้สำหรับคุณแล้ว รับเอาสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้ว 1 โครินธ์ 3:21 กล่าวว่า “…สิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลาย…” แต่ใน 2 เปโตร 1:2 ได้บอกถึงวิธีที่เราจะสามารถชื่นชมกับสิ่งเหล่านั้นได้ พระคำกล่าวว่า “…โดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” พระคุณ สันติสุข ความก้าวหน้า พระพร และความรุ่งเรือง จะได้รับการทวีคูณขึ้นในชีวิตของคุณผ่านทางการรู้จักพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

สังเกตว่าพระคำได้ให้คุณจดจ่อที่ความรู้ผ่านทางพระคำ (ภาษากรีก “epignosis”) นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ ความรู้พิเศษที่มาถึงคุณผ่านการศึกษาและการภาวนาพระคำผ่านทางความรู้พิเศษของพระเจ้า และของพระเยซูคริสต์ ไม่เพียงแต่คุณจะคุ้นเคยกับสิทธิ์ โอกาส พระพร และมรดกของคุณในพระคริสต์เท่านั้น คุณยังได้รับการนำไปยังโลกที่คุณจะเดินในความจริงแห่งพระพรอย่างครบบริบูรณ์ของข่าวประเสริฐ สรรเสริญพระเจ้า!
ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงอวยพรข้าพเจ้าด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกประการในสวรรคสถานในพระคริสต์! ข้าพเจ้ามีชีวิตแห่งพระสิริและความสำเร็จ และข้าพเจ้ามีชัยชนะทุกวัน สายตาฝ่ายวิญญาณของข้าพเจ้าได้รับการเปิดออกเพื่อให้มองเห็นและเข้าใจถึงความมั่งคั่งแห่งมรดกอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าภายในข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 1:2-3; 2 ทิโมธี 2:15


Comments are closed