อังคาร ที่ 31 มกราคม 2017
รับเอาการสนับสนุนของคุณในวันนี้
Receive Your Supply For Today
“สาธุการแด่องค์เจ้านาย ผู้ทรงแบกภาระเพื่อเราอยู่ทุกวัน พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเรา เส-ลาห์” (สดุดี 68:19)

    ในมัทธิวบทที่ 6 พระเยซูได้ประทานรูปแบบการอธิษฐานให้แก่สาวกของพระองค์ และในข้อที่ 11 พระองค์ตรัสว่า “โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้” เมื่อพระองค์สอนวิธีการอธิษฐานนี้แก่พวกเขา พระองค์ยังไม่ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระคัมภีร์ใหม่ยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้น เพราะว่าพินัยกรรมจะยังไม่เกิดขึ้นเป็นจริงต่อเมื่อคนที่ทำพินัยกรรมนั้นจะตายก่อน หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ใหม่ได้รับการประทับตรา หมายความว่าทุกสิ่งที่เป็นพินัยกรรมของพระองค์ถูกใช้บังคับ ตอนนี้คุณสามารถได้รับประโยชน์จากพระคำนั้น

คำสอนของพระเยซูในคำอธิษฐานนั้นกำลังบอกว่าทุกวัน ในความคิดของพระเจ้า มีพระพรสำหรับคุณ มีการสนับสนุนเพียงพอสำหรับคุณในทุกวัน ตั้งแต่เมื่อคุณบังเกิดใหม่และคุณต้อนรับพระคริสต์ มีการสนับสนุนทุกวันสำหรับคุณ นั่นคือความหมายของคำว่า “อาหารประจำวัน” พระเยซูไม่ได้กำลังพูดถึงขนมปังก้อนหนึ่ง

นั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีสิ่งสนับสนุนที่ไม่ได้ใช้มากมายที่อยู่กับพระเจ้า สิ่งสนับสนุนและผลประโยชน์จาก
พระเจ้าที่คุณไม่เคยได้ใช้ อ่านข้อพระคำตอนต้นอีกครั้ง พระคำกล่าวว่าพระองค์ทรงประทานประโยชน์ให้แก่เราทุกวัน หมายความว่านอกจากการสนับสนุนแล้วยังมีประโยชน์ด้วย พระเจ้าไม่ได้เพียงแต่ดูแลเท่านั้น พระองค์ทรงสนับสนุน พระองค์ไม่เพียงแต่ประทานสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณ พระองค์ประทานให้อย่างต่อเนื่อง และเหตุผลของความต่อเนื่องนั้นคือการที่คุณจะมีมากพอสำหรับตัวคุณเอง และสำหรับการช่วยเหลือคนอื่น

มีการสั่งสมความมั่งคั่งสำหรับคุณ และเพียงเพราะคุณไม่รู้ ไม่ได้หมายความว่าคุณได้สละสิทธิ์ ดังนั้นทุกวันในแผนการของพระเจ้า คุณมีการสนับสนุน มีเพียงพอให้คุณใช้ในทุกวัน ร้องขอสิ่งนี้ รับการสนับสนุนของคุณสำหรับวันนี้ ฮาเลลูยา!
คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับระบบการสนับสนุนที่พระองค์ได้ทำให้เกิดขึ้นเพื่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่สามารถล้มละลายได้ พระองค์ทรงอวยพรข้าพระองค์อย่างมากมายและประทานทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการแก่ข้าพระองค์ สิ่งที่หัวใจของข้าพระองค์ปรารถนาได้ถูกประทานให้แก่ข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ยินดีในพระองค์ แม้ในตอนนี้ ข้าพระองค์ได้รับการสนับสนุนของข้าพระองค์สำหรับวันนี้ ขอบพระคุณพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ฮักกัย 2:7-8; 1 โครินธ์ 3:21


Comments are closed