อาทิตย์ ที่ 1 มิถุนายน 2014

รับส่วนในพระกายและพระโลหิตของพระองค์
Participators In His Body And Blood

“พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรม ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์” (2 เปโตร 1:4)

    เมื่อคุณบังเกิดใหม่ ไม่เพียงคุณมีสิทธิในการร่วมในพิธีมหาสนิท แต่เป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีส่วนร่วม ในฐานะคริสเตียน เราจะต้องร่วมพิธีมหาสนิทเพราะว่าเป็นการร่วมส่วนในพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ “ถ้วยแห่งพระพร ซึ่งเราได้ขอพระพรนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์มิใช่หรือ ขนมปังซึ่งเราหักนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์มิใช่หรือ” (1 โครินธ์ 10:16)

ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นทำให้เราเข้าใจว่าถ้วยแห่งพระพรนั้นคือถ้วยมหาสนิทแห่งพระโลหิตของพระคริสต์ นำเราเข้าเป็นหนึ่งกับพระโลหิตของพระคริสต์ ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันฝ่ายวิญญาณ เช่นเดียวกัน ขนมปังซึ่งเราหักนั้นคือการเข้าสนิทกับพระกายของพระคริสต์ นี่หมายความว่าเราได้มีส่วนร่วมในพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ เราเป็นผู้แบ่งปันความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์ได้บอกว่าเราเป็นผู้มีส่วนในธรรมชาติพระเจ้า เราได้รับส่วนในสภาพของพระองค์ (2 เปโตร 1:4)

เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า นั่นหมายความว่าชัยชนะของพระองค์คือชัยชนะของเรา ความสามารถของพระองค์คือความสามารถของเรา ไม่น่าแปลกที่อาจารย์เปาโลประกาศว่าเรามีความสามารถในความสามารถของพระองค์ “มิใช่เราจะคิดถือว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า” (2 โครินธ์ 3:5) พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าไม่มีความเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณอีกต่อไป เวลานี้เมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์ คุณได้ถูกนำเข้าสู่ชีวิตแห่งชัยชนะที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทุกครั้งเมื่อคุณรับพิธีมหาสนิท ให้ตระหนักว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า

คุณอาจถามว่า “แล้วสำหรับคริสเตียนที่ทำบาปล่ะ เขาสามารถเข้าร่วมพิธีมหาสนิทได้หรือไม่” ได้ เขาควรที่จะสารภาพความผิดบาปทันที และไม่พลาดโอกาสในการเข้าส่วนในพิธีมหาสนิท เพราะว่าพระโลหิตของพระองค์ได้หลั่งออกเพื่อชำระล้างความบาป สิ่งที่พระเจ้ากำชับไว้ก็คือไม่ควรมีใครที่จะรับพิธีมหาสนิทโดยมีท่าทีที่ไม่ถูกต้อง พระองค์ไม่ได้กล่าวว่า “อย่ารับพิธีหาสนิทถ้าคุณทำบาป” พระองค์เพียงตรัสว่า “…ผู้ใดกินขนมปัง หรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ผู้นั้นก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (1 โครินธ์ 11:27) เราจะอธิบายเพิ่มเติมในการศึกษาครั้งต่อไป

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ ซึ่งเป็นผู้รับส่วนในชีวิตของพระเจ้าในพระคริสต์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเป็นหนึ่งเดียวกันของข้าพระองค์กับพระองค์ และพระโลหิตของพระองค์ได้หลั่งออกเพื่อชำระข้าพระองค์จากการอธรรมทั้งสิ้น และพระกายของพระองค์ได้แตกออกเพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิต ความชื่นชมยินดี และสันติสุข ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 26:26-28; 1 เธสะโลนิกา 5:5


Comments are closed