อาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2013

รับความรับผิดชอบส่วนตัวสำหรับข่าวประเสริฐ
Take Personal Responsibility For The Gospel

“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราได้กระทำเจ้าให้เป็นยามเฝ้าพงศ์พันธุ์อิสราเอล เจ้าได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อไร เจ้าจงกล่าวคำตักเตือนเขาจากเรา ถ้าเราจะบอกแก่คนอธรรมว่า ‘เจ้าจะต้องตายแน่ๆ ‘ และเจ้าไม่ตักเตือนเขาหรือกล่าวเตือนคนอธรรมให้ละทิ้งทางอธรรมของตนเสีย เพื่อจะช่วยชีวิตเขาไว้ คนอธรรมนั้นจะตายเพราะความบาปผิดของเขา แต่เราจะลงโทษเจ้า เพราะความตายของเขา” (เอเสเคียล 3:17-18)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้เน้นย้ำถึงความรับผิดชอบของคุณในการประกาศแก่โลกของคุณ และนำวิญญาณผู้หลงหายมาหาพระคริสต์ พระเจ้าได้ทำให้คุณเป็น “ผู้เฝ้าระวัง” หนือคนบาป คนที่ยังไม่กลับใจใหม่ในโลกของคุณ คุณคือผู้เฝ้าระวังของพระเจ้าในโลกของคุณ เพราะว่าคุณคือผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลข่าวประเสริฐ (1 ทิโมธี 1:11)

อาจารย์เปาโลได้พิสูจน์การอุทิศส่วนตัวของเขาต่อข่าวประเสริฐ ในจดหมายถึงผู้ปกครองของคริสตจักรเมืองเอเฟซัส เมื่อเขาต้องออกจากเมืองเพื่อไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เขาได้กล่าวถ้อยคำที่ยอดเยี่ยมว่า “…สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนไว้ แต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็น กับได้สั่งสอนท่านในที่ประชุม และตามบ้านเรือน…เหตุฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้ายืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า ท่านทุกคนจะเป็นหรือตาย ข้าพเจ้าก็พ้นโทษแล้ว” (กิจการ 20:20-21; 25-26)

อาจารย์เปาโลกล้าที่จะประกาศว่าเขาเป็นอิสระจากชีวิตของทุกคนแล้ว ไม่ใช่ทุกคนในโลกนี้ แต่ทุกคนในโลกของเขา เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนในโลกนี้ที่ถูกมอบหมายให้กับเขา ทุกคนที่ถูกมอบหมายให้กับเขา คือทุกคนที่เขาสามารถไปหาได้ พบเจอในที่ซึ่งพระเจ้าได้ส่งเขาไป เช่นเดียวกันกับคุณ โลกของคุณคือสายสัมพันธ์ของคุณ คนเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างคุณ คนที่คุณพบเจอ พูดคุย และมีความสัมพันธ์ด้วย

คุณเป็นอิสระจากชีวิตของคนเหล่านั้นในโลกของคุณแล้วหรือยัง? ในการเป็นอิสระจากชีวิตของพวกเขา คุณจะต้องรับความรับผิดชอบสำหรับข่าวประเสริฐ และประกาศเหมือนกับว่าถ้าปราศจากคุณแล้ว จะไม่มีคนบาปในโลกคนใดที่จะสามารถได้ยินข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูได้ สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณในฐานะคริสเตียน!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระองค์เป็นเหมือนไฟที่ลุกไหม้ในกระดูกของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ขอให้พระองค์นำข้าพระองค์โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไปยังผู้คนมากเท่าที่พระองค์ได้กำหนดให้ได้รับความรอดและพระพรผ่านทางข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 4:34; เยเรมีย์ 20:9


Comments are closed