อาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2015

รับการเสริมกำลังเพื่องานของพระเจ้า
Strengthened For Kingdom Work

“ต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุด บัดนั้นพระคริสต์จะทรงมอบแผ่นดินไว้แก่พระบิดาเจ้า เมื่อพระองค์จะได้ทรงทำลายเทพผู้ครอง ศักดิเทพและอิทธิเทพหมดแล้ว” (1 โครินธ์ 15:24)

    พระเยซูทรงเรียกเราให้สถาปนาอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้ พระองค์กำลังตั้งอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้ และหลังจากที่พระองค์ทรงตั้งอาณาจักร และปกครองเหนือโลกนี้ จะมีการพิพากษาบนบัลลังก์สีขาวที่ซึ่งพระองค์จะทรงประทับและตัดสินทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ พระคัมภีร์บอกว่าเราจะนั่งกับพระองค์บนบัลลังก์เพื่อพิพากษาประชาชาติในโลกนี้ แต่ก่อนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น คุณจะต้องทำในสิ่งที่พระองค์เรียกให้คุณทำ

สาเหตุที่คุณอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อสถาปนาอาณาจักรแห่งความชอบธรรมของพระองค์ในโลกนี้ มีงานสำหรับคุณที่นี่ คือการนำชายและหญิงเข้าสู่ความชอบธรรม นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องมีความรู้สึกร้อนรน ไม่มีคริสเตียนคนใดที่ถูกแยกออกจากสิ่งนี้ ไม่มีใครในพวกเราที่ถูกเรียกให้ขี้เกียจตลอดชีวิต เราเป็นกองทัพของพระเจ้า ถูกเรียกเข้าสู่พันธกิจแห่งการคืนดีกัน “คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์ มิได้ทรงถือโทษในการผิดของเขา และทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศ” (2 โครินธ์ 5:19)

กองทัพเป็นการแสดงออกถึงวินัยและความแข็งแกร่ง ทหารในหน้าที่นั้นไม่ได้ดำเนินชีวิตเหมือนประชาชนทั่วไป เขาจะมีวิถีชีวิตที่เป็นรูปแบบ เขาต้องอดทนกับการฝึกฝนอย่างหนักทางร่างกายและจิตใจ และเขาจะพร้อมต่อการต่อสู้เสมอ พระกายของพระคริสต์คือกองทัพ! ไม่มีคนขี้ขลาดในกองทัพของพระเจ้า คุณจะต้องเข้มแข็งและอดทนต่องานที่อยู่ตรงหน้า เมื่อถึงเวลาอธิษฐานและคุณถูกเรียกให้ยืนขึ้น ยืนขึ้นและอธิษฐาน! ถ้าคุณถูกเรียกให้คุกเข่า จงคุกเข่า!

เหมือนทหารในกองทัพของพระเจ้า คุณถูกเรียกเข้าสู่ชีวิตแห่งวินัยฝ่ายวิญญาณ ที่จะกลายเป็นคนเข้มแข็งเพื่ออาณาจักรของพระเจ้า! การนำวิญญาณสำหรับคุณนั้นไม่มีข้อสงสัย เพราะว่านั่นคือวิถีชีวิตของคุณ จงร้อนรนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นของพระเจ้า มีส่วนร่วมในการสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้ จงร้อนรนในการนำวิญญาณ พระองค์ทรงเสริมกำลังคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับโอกาสในการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสถาปนาอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ พระวิญญาณของพระองค์นั้นทำงานภายในข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้แจกจ่ายความชอบธรรมและความรักของพระองค์! ชีวิตของข้าพระองค์เป็นสำแดงพระสิริของพระองค์! เมื่อพระคริสต์ครอบครองเป็นกษัตริย์เหนือโลกนี้ ข้าพระองค์ครอบครองร่วมกับพระองค์ ในการสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้ และในหัวใจของมนุษย์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 3:9; มัทธิว 24:14; 2 ทิโมธี 2:4


Comments are closed