พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018
รับการเลือกให้ไร้มลทิน
Chosen To Be Blameless

“…ดังเช่น ในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์” (เอเฟซัส 1:3-4)

   พระพรของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยม เป็นสิ่งที่สูงส่ง หนึ่งในพระพรเหล่านี้คือว่าคุณได้รับเลือกในพระคริสต์ให้ไร้มลทิน สังคมอาจโทษคุณ พ่อแม่ของคุณ คู่สมรส หรือแม้แต่ลูกๆ ของคุณอาจโทษคุณ เพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานอาจโทษคุณเมื่อคุณทำบางสิ่งบางอย่างผิด แต่มีผู้ที่ไม่เคยโทษคุณเลย นั่นก็คือพระบิดาในสวรรค์ของคุณ

ทำไมพระองค์จึงไม่โทษคุณ? นั่นก็เพราะว่าพระเยซูได้รับผิดชอบในความผิดทั้งหมดของคุณแล้ว และตอนนี้คุณอยู่ต่อพระพักตร์พระบิดาเป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้มลทิน ปราศจากตำหนิ ฮีบรู 3:1 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้นพี่น้องธรรมิกชนทั้งหลาย ผู้มีส่วนร่วมในการทรงเรียกจากสวรรค์ จงพิจารณาดูพระเยซูผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาและผู้เป็นมหาปุโรหิตที่เราประกาศว่าเชื่อ” พระคำเรียกเราว่า “พี่น้องธรรมิกชนทั้งหลาย” คนอาจจะดูว่าคุณไม่บริสุทธิ์ แต่พระเจ้าทรงตรัสว่าคุณบริสุทธิ์ และต้อนรับคุณในความรัก

นี่เป็นเหตุผลที่เราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าและคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบ เป็นเหตุผลที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่สิ้นหวัง เพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทูลความปรารถนาต่อหน้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระคำบอกเราบางสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้า ใน 2 โครินธ์ 5:19 พระคำกล่าวว่า “คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา…” ลองคิดดูสิว่า ถ้าเนื่องจากพระเยซู คนบาปไม่ต้องรับโทษจากความบาปของเขา แล้วตอนนี้ที่คุณอยู่ในพระคริสต์ล่ะ? (อ่านโรม 5:10)

อ่านโคโลสี 1:21-22 และตะโกนด้วยความยินดี! พระคำกล่าวว่า “และเมื่อก่อนนี้พวกท่านถูกตัดขาดจากพระเจ้า และเป็นศัตรูในใจโดยการทำชั่วต่างๆ แต่บัดนี้พระเจ้าโปรดให้คืนดีกับพระองค์เองโดยความตายของพระกายที่เป็นเนื้อหนังของพระคริสต์ เพื่อจะถวายพวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้มลทิน และปราศจากตำหนิเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์” ดูเหตุผลของการคืนดีกัน เพื่อที่จะถวายคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้มลทิน และปราศจากตำหนิเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า

ไม่สำคัญว่าซาตานจะกล่าวหาคุณว่าอย่างไร หรือคนอื่นจะกล่าวโทษคุณอย่างไร พระเจ้าได้เลือกคุณให้บริสุทธิ์ และไร้มลทินต่อพระพักตร์พระองค์ในความรัก เสริมกำลังตัวคุณเองด้วยความคิดนี้ในวันนี้
คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักและพระคุณของพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ที่ทำงานในข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเลือกข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์ และไร้มลทินต่อพระพักตร์พระองค์ในความรัก ข้าพระองค์เดินในสติปัญญาในวันนี้ เป็นที่พอพระทัยของพระองค์และทำให้เกิดผลแห่งความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 15:116; โรม 8:1-2; เอเฟซัส 2:8-10


Comments are closed