พุธ ที่ 24 มกราคม 2018
รับการเรียกให้สำแดงพระสิริของพระเจ้า
Called To Manifest The Glory Of God

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

   การเป็นคริสเตียนนั้นเป็นมากกว่าการไปโบสถ์และร่วมกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นการสำแดงหรือการเปิดเผยถึงผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ สิ่งที่เขาเป็น สิทธิของเขา ความสามารถและสง่าราศีของเราในพระเยซูคริสต์

โลกนี้มีความลำบากในการที่จะมองเห็นหรือรู้จักเราเพราะว่าเราเป็นเหมือนพระเยซู (1 ยอห์น 4:17) พวกเขาไม่ได้รู้จักพระองค์ ยอห์น 1:10 กล่าวว่า “พระองค์ทรงอยู่ในโลก และพระองค์ได้ทรงสร้างโลก และโลกหาได้รู้จักพระองค์ไม่” โลกนี้ไม่รู้จักเราเช่นกันเพราะว่าเราบังเกิดจากพระองค์ เรามีชีวิตและธรรมชาติเดียวกันกับพระองค์

ครั้งหนึ่งพระองค์ได้ตรัสกับชาวยิวว่า “ท่านทั้งหลายมาจากเบื้องล่าง เรามาจากเบื้องบน” ทำให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ไม่ได้มาจากโลกนี้ พระองค์เป็นพระเจ้าที่บังเกิดเข้ามาในโลกของความรู้สึกนี้ พระองค์ได้เข้ามาในโลกนี้จากโลกฝ่ายวิญญาณ เหมือนอย่างพระองค์ คุณอยู่ในโลกนี้ – โลกธรรมชาติ – แต่ไม่ได้มาจากโลกนี้ (ยอห์น 15:19) คุณบังเกิดมาจากเบื้องบน เพื่อปกครองโลกนี้

โรม 8:19 กล่าวว่า “ด้วยว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว มีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ” คุณได้บังเกิดเพื่อที่จะครอบครองและสำแดงพระสิริแห่งแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้ นั่นคือศาสนาคริสต์ “แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

ชีวิตที่ดีอะไรเช่นนี้! การทรงเรียกที่ดีอะไรเช่นนี้! คุณได้รับการทรงเรียกให้เดินและสำแดงพระสิริของพระเจ้า เหมือนที่พระเยซูได้มาในโลกนี้เพื่อสำแดงพระเจ้าและสำแดงพระสิริของพระองค์ คุณได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้าเพื่อสำแดงพระสิริของพระองค์ คุณได้รับการทรงเรียกให้สำแดงพระเจ้า ถ้าพระเจ้าตรัสว่าคุณได้รับการทรงเลือกให้สำแดงพระสิริของพระองค์ นั่นหมายความว่าคุณมีความสามารถที่จะทำได้ เป็นสิ่งที่ทำให้พระบิดาทรงพอพระทัยที่โดยผ่านคุณแล้ว มารร้ายและอำนาจแห่งความมืดต้องถูกผูกมัดไว้ และคุณจะมีความรู้ของพระเจ้าในหลายๆด้าน (เอเฟซัส 3:10)

วันนี้ คุณเป็นภาพของพระเจ้าที่สำแดงออกไป เป็นความฝันที่เป็นจริงของพระเจ้า คุณได้รับการทรงเรียกให้แสดงออกถึงคุณธรรมและความดีเลิศของพระคริสต์ในโลกนี้ ทำให้การทรงเรียกของคุณสำเร็จ!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์ที่อยู่เหนือโลกนี้ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตโดยตระหนักว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใด และผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่อยู่ในข้าพระองค์ ทำให้น้ำพระทัยของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์มีชัยชนะโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; 1 เปโตร 2:9


Comments are closed