รับการยกโทษ

จันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2017
รับการยกโทษ
Receive Forgiveness
“ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้า เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการ” (ฮีบรู 4:16)

     บางครั้ง ในการนำคนบาปมาหาพระคริสต์ บางคนพูดบอกพวกเขาให้สารภาพความบาปทั้งหมดของพวกเขา เมื่อคนบาปเริ่มต้นสารภาพความบาปของพวกเขา พระเจ้าไม่สามารถมองเห็นความบาปเหล่านั้นได้ เพราะว่าพระองค์ไม่มีบันทึกความบาปของคนนั้น สิ่งที่พระองค์ทรงสนใจคือการนำเอาความบาปออกไปจากวิญญาณของคนบาป เมื่อความบาปออกจากวิญญาณของเขาแล้ว เขาก็พร้อมที่จะได้รับการสร้างใหม่

ในฐานะคริสเตียน คุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ เกิดมาโดยไม่มีอดีต ชีวิตของคุณเริ่มต้นเมื่อคุณบังเกิดใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) อย่างไรก็ดี ถ้า ณ จุดหนึ่งในการเดินตามความเชื่อของคุณ คุณได้ทำผิดหรือทำบางสิ่งผิดพลาด พระคำกล่าวว่าคุณได้รับการยกโทษในพระคริสต์ “ลูกของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาป และถ้าใครทำบาป เราก็มีผู้ช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเรา คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้น และพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา และไม่ใช่แค่บาปของเราเท่านั้น แต่ของทั้งโลกด้วย” (1 ยอห์น 2:1-2)

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในข้อพระคำตอนต้นของเราจึงบอกเราที่จะรับเอาพระเมตตาหรือการอภัยบาป สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “ขอการยกโทษ” ลองคิดดูว่า ถ้าในฐานะคริสเตียน คุณขอพระเจ้าสำหรับการยกโทษ พระเจ้าจะทรงบอกคุณตอนไหนว่า “เราได้ยกโทษให้เจ้าแล้ว?” คุณก็จะยังคงขอการยกโทษอยู่ และคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณได้รับการยกโทษหรือไม่

แต่พระคำกล่าวว่า “แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว” (โรม 3:24) ในการได้รับการชำระคือการได้รับประกาศว่าไม่ผิด เราได้รับการชำระตามที่พระคำได้บอกไว้ หมายความว่าพระเจ้าได้ประกาศว่าเราพ้นผิดจากความบาปของเรา พระองค์ได้จ่ายเต็มราคาสำหรับความบาปของเราผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้ว

ดังนั้น ให้ปฏิเสธที่จะ “ตระหนักในความบาป” แต่ให้ “ตระหนักในความชอบธรรม” ถ้าคุณได้ทำบางสิ่งผิดพลาดไป ให้กล้าที่จะรับการยกโทษ พูดว่า “พระบิดา ข้าพระองค์ได้รับการยกโทษสำหรับสิ่งที่ข้าพระองค์ได้ทำผิดไป ในนามพระเยซู” และเดินออกไปโดยปราศจากความผิด ฮาเลลูยา!
คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรอดที่ข้าพระองค์ได้รับในพระคริสต์อย่างครบถ้วน ข้าพระองค์เดินในความกล้าหาญโดยรู้ว่าข้าพระองค์ได้รับการชำระแล้ว ปราศจากความผิดในสายพระเนตรของพระองค์ ข้าพระองค์ตระหนักในธรรมชาติแห่งความชอบธรรมของข้าพระองค์ และข้าพระองค์เดินในแสงสว่างแห่งความชอบธรรมนั้น ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 26:18; สดุดี 130:4