เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2013

รับการตกแต่งและเตรียมพร้อมเพื่อชีวิต
Fully Dressed And Equipped For Life

“ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น” (เอเฟซัส 4:11-12)

ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวอธิบายแก่เราที่ละข้อเกี่ยวกับของประทานในการรับใช้ ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คริสตจักร มีตำแหน่งของอัครทูต ผู้เผยพระวจนะ ผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ ศิษยาภิบาล และอาจารย์ อย่างไรก็ตามในข้อที่สิบสองบอกกับเราถึงวัตถุประสงค์ที่พระองค์ได้ประทานของประทานนี้ให้กับพระกายของพระคริสต์ นั่นก็คือเพื่อ “เตรียม” ธรรมิกชน
คำว่า “เตรียม” มาจากภาษากรีกว่า “katartismos” ซึ่งหมายความว่าแต่งตัวอย่างครบถ้วน หรือเตรียมจนถึงจุดที่ไม่ขาดสิ่งใด นี่หมายความว่าพระเจ้าได้เจิมตั้งชายและหญิงเข้าสู่งานรับใช้ทั้งห้าอย่างนี้ เพื่อนำคนของพระองค์เข้าสู่สถานภาพแห่งความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ ที่ซึ่งพวกเขา “ได้รับการตกแต่งอย่างสมบูรณ์” และเตรียมพร้อมเพื่อทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จ
เอเฟซัส 6:11 บอกให้เราสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อเราจะสามารถต่อสู้กับการโจมตีของมารร้ายได้ อย่างไรก็ดี ในการสวมใส่ยุทธภัณฑ์ อย่างแรกคุณต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไร และคุณจะต้องได้รับการสอนจากพระคำว่าจะสวมใส่ด้วยความเชื่อได้อย่างไร นี่คือส่วนหนึ่งของหน้าที่ของศิษยาภิบาลหรืออาจารย์ หรือหน้าที่หนึ่งในของประทานทั้งห้า ผู้ที่จะนำคุณให้เข้าใจพระคำของพระเจ้า เพื่อที่คุณจะสามารถเดินในแสงสว่างแห่งพระคำนั้นได้
คริสเตียนบางคนไม่เคยได้รับการสอนอย่างเพียงพอเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาจึงยังไม่ได้ “รับการตกแต่งอย่างสมบูรณ์” หรือเตรียมพร้อมสำหรับชีวิต ถึงแม้ว่าร่างกายจะได้รับการตกแต่งแล้ว แต่พวกเขายังเปลือยเปล่าฝ่ายวิญญาณ ทำให้พวกเขาบอบบางต่อการโจมตีของศัตรู
ตอนนี้ปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าซาตานโจมตีพวกเขาหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าพวกเขา “บาดเจ็บ” จากการโจมตีหรือไม่ ซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้น ถ้าหากพวกเขาได้รับการตกแต่งอย่างครบถ้วนด้วยยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เมื่อคุณสวมใส่ยุทธภัณฑ์ ซาตานสามารถโจมตีมากเท่าที่มันต้องการ แต่คุณจะไม่เป็นอะไรเลย เพราะว่าคุณสวมใส่พร้อมสำหรับสงครามและมั่นคงต่อสู้มัน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าได้รับการเสริมกำลัง รับการเสริมสร้าง และมีพลังสำหรับชัยชนะผ่านทางฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระเจ้า และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ข้าพเจ้ารักษาชัยชนะของข้าพเจ้าเหนือซาตานและอำนาจของความมืดในวันนี้ และด้วยยุทธภัณฑ์จากพระเจ้า ข้าพเจ้าดับลูกศรเพลิงแห่งความชั่วร้าย ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 6:13-18


Comments are closed