อังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2015

รับการชำระโดยความจริง
Sanctified By The Truth

“ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงเลือกและทรงกำหนดไว้แล้ว และพระวิญญาณได้ทรงชำระแล้ว เพื่อให้มีความนบนอบเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ และให้ได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์ ขอพระคุณและสันติสุขจงบังเกิดทวีคูณแก่ท่านทั้งหลายด้วยเถิด” (1 เปโตร 1:2)

    โดยการที่มอบหัวใจของคุณแด่พระเจ้าเพื่อการบังเกิดใหม่ มีการชำระของพระวิญญาณ ที่พระวิญญาณของพระเจ้าใช้พระคำของพระเจ้าในการเอา “ความสกปรก” ออกจากชีวิตของคุณ พระองค์ชำระจิตใจของคุณ เพราะถึงแม้ว่าวิญญาณของคุณบังเกิดใหม่และมีชีวิตต่อพระเจ้าแล้ว จิตใจของคุณยังจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

ถ้าจิตใจของคุณไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และการชำระโดยความจริงของพระเจ้า เป็นไปได้ที่จะรับเอาสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างและแสดงออกมา นี่เป็นเพราะว่าภาพ คำพูด ความคิด และจินตนาการเก่าๆ ที่เคยอยู่ในจิตใจของคุณก่อนที่คุณจะบังเกิดใหม่ไม่ได้ออกจากจิตใจของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องแทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยความคิดที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า คำพูดที่บริสุทธิ์ของพระองค์ และการสำแดงของอาณาจักรของพระองค์ พระคำของพระองค์คือการชำระของพระเจ้า พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 15:3 ว่า “ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน”

พระคำของพระเจ้าแทนที่ความอธรรมในใจของมนุษย์ด้วยความชอบธรรมของพระเจ้า ขจัดความกลัวให้ออกไปและแทนที่ด้วยความเชื่อ โคโลสี 3:16 บอกเราว่า “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น…” ความปรารถนาที่จะทำสิ่งผิด ความปรารถนาในการเลือกสิ่งที่ผิด ทำสิ่งที่ไปในทางโลกและแสดงออกเหมือนอย่างที่คุณเคยทำก่อนที่คุณจะบังเกิดใหม่ มีเพียงพระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถกำจัดสิ่งเหล่านั้นได้ ดังนั้นจงชำระตัวของท่านผ่านทางพระคำ และคงรักษาความบริสุทธิ์ในพระองค์ในวันนี้และตลอดไป

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการชำระในวิญญาณของข้าพระองค์ผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จุดสนใจของข้าพระองค์อยู่บนพระคำของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์จดจ่อที่พระคำ พระคำนั้นจะชำระวิญญาณของข้าพระองค์ และกำจัดทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 119:9; ยอห์น 15:3; ยอห์น 17:17


Comments are closed