วันอังคารที่ 9 เมษายน

รักและให้คุณค่าต่อตนเอง
LOVE AND VALUE YOURSELF

“ให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคริสต์” (ฟิเลโมน 1:6)

     ในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ คุณเป็นคนแปลกประหลาด นั่นหมายความว่ามีสิ่งดีๆ มากมายอยู่ในตัวคุณ และมีสิ่งมากมายที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ในชีวิตของคุณ พระองค์ไม่ได้สร้างคุณมาเพื่อความว่างเปล่า คุณมีคุณค่าต่อพระองค์

คุณต้องรักและเห็นคุณค่าของตัวคุณเอง เพราะคุณปลดปล่อยพระสิริของพระเจ้าออกมา พระเจ้าทรงครอบครอง สถาปนา และกระจายความชอบธรรมของพระองค์บนแผ่นดินโลกนี้ทุกวันผ่านทางคุณ วิวรณ์ 5:10 กล่าวว่าพระคริสต์ทรงทำให้เราเป็น “…กษัตริย์และเป็นปุโรหิต และเราจะครอบครองแผ่นดินโลก” ใน 1 โครินธ์ 15:25 เราอ่านว่า “…พระองค์ทรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์” พระเยซูไม่ได้ทรงปรากฏกายบนโลกนี้ แต่พระองค์กำลังครอบครองผ่านทางคุณ ในพระคริสต์คุณได้ถูกสร้างให้เป็นกษัตริย์และปุโรหิตของพระเจ้า (วิวรณ์ 1:6) ข่าวประเสริฐอันเปี่ยมด้วยพระสิริของพระเจ้าได้ถูกมอบหมายไว้กับคุณ

ตอนนี้ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ใจคุณมากขนาดนี้ ครอบครองผ่านทางคุณ และมอบหมายข่าวประเสริฐที่เปี่ยมด้วยพระสิริเช่นนี้ไว้กับคุณ คุณก็จะต้องมีคุณค่าต่อพระองค์อย่างแท้จริง ดังนั้นจงให้คุณค่ากับตัวเองอย่างนั้น จงคิด พูด เดิน และดำเนินชีวิตอย่างคนพิเศษ เพราะจริงๆ แล้วคุณเป็นอย่างนั้น คุณเป็นผู้ดูแลความรู้และความเป็นจริงของแผ่นดินของพระเจ้า นั่นยิ่งใหญ่ขนาดไหน!

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงแพร่กระจายกลิ่นที่หอมและน่ารื่นรมย์แห่งความรู้ของพระองค์ผ่านทางคุณในทุกๆ ที่ “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” (2 โครินธ์ 2:14) พันธกิจ การทรงเรียก และความรับผิดชอบของคุณคือการทำให้โลกรู้จักพระคำ ดังนั้นจงรักพระองค์และรักในสิ่งที่พระองค์สร้าง นั่นคือคุณ!

จงเพลิดเพลินกับทุกช่วงเวลาในชีวิตของคุณ จงชื่นชมกับตัวคุณและชื่นชมกับผู้อื่นที่อยู่รอบๆ ตัวคุณ จงท้าทายความคิดของคุณให้ไปในทิศทางในแง่บวกของชีวิต และคุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ได้ คุณคือสุดยอดของพระเจ้า

อย่าตัดสินตนเองจากสิ่งที่ผู้คนพูดถึงคุณ สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่พระเจ้าคิดเกี่ยวกับคุณ และคุณรู้อะไรไหม? พระองค์ทรงคิดถึงคุณอย่างสูงส่ง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงลงทุนในตัวคุณอย่างมากมาย ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     สาธุการแด่พระบิดา ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีที่ได้รู้ว่าข้าพระองค์เป็นการสำแดงออกของพระสิริและพระคุณของพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ก็ได้รับการเปิดเผยสำแดงในและผ่านทางข้าพระองค์ ข้าพระองค์เดินในการตระหนักรู้ถึงชีวิตแห่งชัยชนะของข้าพระองค์ในพระคริสต์ เพลิดเพลินไปกับมรดกอันเปี่ยมด้วยพระสิริของข้าพระองค์ในขณะที่สำแดงออกถึงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า ในพระนามพระเยซู อาเมน!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:9


Comments are closed