อังคาร ที่ 7 เมษายน 2015

รักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่ดี
Keep Your Body In Health

“นี่แน่ะ เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้น ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลย” (ลูกา 10:19)

    ในฐานะลูกของพระเจ้า ร่างกายของคุณคือพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 โครินธ์ 6:19) ซึ่งหมายความว่าร่างกายของคุณไม่ได้เป็นของคุณ แต่เป็นของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม คุณคือผู้ที่คอยดูแลร่างกายของคุณ และรักษาให้มีสุขภาพที่ดี คุณคือผู้ที่ใช้สิทธิอำนาจเหนือร่างกายของคุณด้วยการปฏิเสธความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บ และความผิดปกติ

ถ้อยคำของพระเยซูในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นควรทำให้คุณรู้ว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป คุณมีสิทธิที่จะบอกร่างกายของคุณว่าควรจะรู้สึกอย่างไร บอกร่างกายของคุณว่าควรทำอะไร และร่างกายก็จะตอบสนอง พระเยซูตรัสไว้ในมาระโก 11:23 ว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูด ถ้าคุณกำลังต่อสู้กับการเสพติดบางอย่าง ประกาศด้วยความกล้าหาญว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ให้สิ่งใดมามีอำนาจเหนือข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักษาร่างกายของข้าพเจ้าอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระคำของพระเจ้า!” อย่าอนุญาตร่างกายของคุณให้ทำอะไรที่ไม่ตรงตามพระคำของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ ควบคุมและปกครองร่างกายของคุณด้วยพระคำของพระเจ้า

เมื่อคุณรับรู้ถึงอาการความเจ็บป่วยในร่างกายของคุณ ปฏิเสธมันเพราะว่ามันจะกลายเป็นจริงเมื่อคุณกล่าวว่ามันเป็นจริง คำพูดของคุณไม่ใช่สิ่งที่เปล่าประโยชน์ สิ่งที่คุณพูดจะเกิดขึ้นเป็นจริง ดังนั้นพูดกับร่างกายของคุณเสมอ และรักษาร่างกายของคุณให้มีสุขภาพที่ดี อย่ากล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีเนื้องอกในท้องและมันเจ็บอย่างมาก หมอบอกว่ามันเป็นเนื้อร้าย” อย่าพูดถึงเนื้อร้ายนั้น พูดกับเนื้อร้าย! สั่งให้มันตายและหลุดออกไปจากร่างกายของคุณ บอกให้ความเจ็บป่วยหายไป และบอกให้ร่างกายของคุณทำงานให้เป็นปกติเหมือนชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในวิญญาณของคุณ

พระคริสต์ทรงสถิตภายในคุณ! พระองค์สถิตในวิญญาณของคุณและสำแดงพระองค์เองผ่านทางร่างกายของคุณ การตระหนักรู้ในความจริงนี้ของคุณทำให้คุณสามารถใช้สิทธิอำนาจได้ง่ายขึ้น เหนือร่างกายของคุณต่อสู้ความเจ็บป่วย โรคร้าย และความผิดปกติในร่างกาย

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระวิญญาณของพระเจ้าให้ชีวิตแก่ทุกอณูในร่างกายของข้าพเจ้า! ชีวิตของพระเจ้าในข้าพเจ้าทำลายความเจ็บป่วย โรคร้าย และความผิดปกติในร่างกาย! ข้าพเจ้าแข็งแรงและเข้มแข็ง! มีเพียงชีวิตและธรรมชาติของพระคริสต์เท่านั้นที่สำแดงออกในร่างกายของข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ดำเนินอยู่ภายในข้าพเจ้า ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:10-11


Comments are closed