อังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2016

รักษาความไม่เชื่อ

Curing Unbelief

“พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้ เว้นแต่วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรค และพระองค์ประหลาดพระทัยที่พวกเขาไม่มีความเชื่อ”
(มาระโก 6:5-6)

    ในมาระโกบทที่ 9 เราได้อ่านถึงการที่สาวกของพระเยซูพยายามที่จะขับผีออกจากเด็กผู้ชายคนหนึ่ง แต่ไม่สำเร็จ เมื่อพระเยซูมาถึง พ่อของเด็กที่ถูกผีสิงนั้นได้อ้อนวอนพระองค์ให้ช่วย พระองค์ทรงสั่งผีร้ายนั้นทันที และเด็กคนนั้นได้รับการรักษา สิ่งนี้ทำให้สาวกประหลาดใจ เพราะว่าพระเยซูไม่ได้ทำอะไรแตกต่างไปจากที่พวกเขาทำ (อย่างน้อยดูเหมือนเช่นนั้น) เขามาหาพระองค์ด้วยอาการถอดใจและถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ ทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถขับผีนั้นได้?”

พระเยซูตอบพวกเขาอย่างเรียบง่าย ตรัสว่า “…เพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อย…” (มัทธิว 17:20) เห็นได้ชัดว่าพวกสาวกไม่ได้คิดว่าปัญหาของพวกเขาคือความไม่เชื่อ ไม่เช่นนั้นพวกเขาก็คงจะไม่ถามพระเยซูเช่นนั้นตั้งแต่แรก พวกเขาเชื่อ แต่ทำไมสำหรับพระเยซูพวกเขาไม่เชื่อ! พวกเขาคิดว่าตัวเองมีความเชื่อ นั่นคือเหตุผลที่พวกเขากล้าที่จะขับผีให้ออก! อย่างไรก็ดี พระเยซูทรงทราบดียิ่งกว่า พระองค์ได้พูดถึงสิ่งที่ขาดให้ไปว่าเป็น “การไม่เชื่อ”

หลายคนพบตัวเองในสถานการณ์ที่คล้ายกันในทุกวันนี้ พวกเขาสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงไม่ได้งานหรือเงิน ทั้งที่พวกเขาได้อธิษฐานและพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อแล้ว เหมือนกับสาวกของพระเยซู นั่นก็เพราะว่าความไม่เชื่อของพวกเขา ความจริงที่ว่าคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้หมายความว่าข่าวประเสริฐที่คุณได้รับนั้นไม่ได้กำลังทำงาน แต่แสดงให้เห็นว่าคุณต้องเรียนรู้มากขึ้นในพระคำของพระเจ้าและปฏิบัติตามพระคำ ความไม่เชื่อคือผลของการมีข้อมูลไม่เพียงพอจากพระคำของพระเจ้า ดังนั้นการแก้ไขคือการสอนพระคำของพระเจ้า ใส่พระคำของพระเจ้าในวิญญาณของคุณเพื่อขจัดความไม่เชื่อให้ออกไป

เมื่อพระเยซูมีประสบการณ์กับความไม่เชื่อของประชาชนในเมืองเกิดนาซาเร็ธ พระองค์ได้กลับไปสอนพระคำ มาระโก 6:6 กล่าวว่าพระองค์ทรงประหลาดใจเพราะความไม่เชื่อของพวกเขาและเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อสอนพระวจนะคำ นั่นคือวิธีการในการขจัดความไม่เชื่อให้หมดไป เมื่อคนพบกับความยากลำบากที่จะเชื่อ สอนพระคำแก่พวกเขา อธิบายกับพวกเขาถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้า และความเชื่อจะมีมากขึ้นในพวกเขาที่จะรับการอัศจรรย์ที่พวกเขาปรารถนา และพวกเขาจะสามารถคงรักษาไว้ได้อีกด้วย

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ยินดีในพระคำของพระองค์ ซึ่งมีชัยชนะภายในข้าพระองค์ และผ่านทางข้าพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์ตั้งใจที่จะทำให้ใจของข้าพระองค์เต็มด้วยพระคำแห่งความเชื่อ ซึ่งมีความสามารถที่จะสร้างข้าพระองค์ขึ้น และทำให้ข้าพระองค์มีความสำเร็จในลิขิตชีวิตของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:6; โรม 10:17


Comments are closed