จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2013

รักษาการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
Keep Making Progress

“อิสอัคได้หว่านพืชในดินแดนนั้น ในปีเดียวกันนั้นก็เก็บผลได้หนึ่งร้อยเท่า พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ท่าน อิสอัคก็จำเริญมีกำไรทวียิ่งขึ้นจนท่านเป็นคนมั่งมีมาก” (ปฐมกาล 26:12-13)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้ให้เราเห็นถึงลักษณะชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานให้สำหรับเรา คือการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เส้นทางในชีวิตของเราเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องสว่างขึ้นเรื่อยๆจนเป็นวันที่สมบูรณ์ (สุภาษิต 4:18) คำอุปมาที่ยอห์นได้อธิบายไว้ในยอห์น 1:16 ได้พูดถึงชีวิตแห่งพระสิริและความสำเร็จที่เรามีในพระคริสต์ “และเราทั้งหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์ เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ”

ที่กล่าวว่า “พระคุณซ้อนพระคุณ” หมายความว่าความสำเร็จซ้อนความสำเร็จ สง่าราศีซ้อนสง่าราศี ชีวิตที่มีการเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ นี่คือชีวิตที่เรามีในพระองค์ ดังนั้นจงมองเห็นการเพิ่มพูนอยู่เสมอ ปรารถนามากขึ้น กล้าที่จะฝันให้ใหญ่ขึ้น มองเห็นตัวคุณมีความคิดใหม่ๆ และกล้าไปสู่พื้นที่ใหม่ มองเห็นตัวคุณเองเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้า บางคนอยู่ในระดับหนึ่งและไม่ปรารถนาระดับที่สูงขึ้นจนกว่าเขาจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับระดับปัจจุบัน คุณไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งคุณรู้สึกเหนื่อยหน่าย จงก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

ยังมี “พื้นที่ให้ยึดครอง” อีกมาก ดังนั้นจงปรารถนาที่จะก้าวสูงขึ้น นึกถึงที่ชิโลห์ โยชูวาได้ท้าทายชนชาติอิสราเอลกล่าวว่า “…ท่านทั้งหลายจะรอช้าอยู่อีกเท่าใด จึงจะเข้าไปยึดครองที่ดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านทั้งหลาย” (โยชูวา 18:3) มองเห็นภาพของก้าวต่อไปของคุณในความสำเร็จ การเพิ่มพูน ชัยชนะ และการเลื่อนขั้น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตแห่งการเพิ่มพูน การครอบครอง และฤทธิ์เดชที่ข้าพระองค์มีในพระเยซูคริสต์ ความเข้าใจของข้าพระองค์เพิ่มพูนขึ้นในวันนี้ ที่จะเข้าใจและเห็นภาพของระดับต่อไปของข้าพระองค์ในสง่าราศี ความก้าวหน้า และความรุ่งเรือง ข้าพระองค์ก้าวไปข้างหน้าและเติบโตขึ้นอย่างมากในสติปัญญาของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เฉลยธรรมบัญญัติ 2:2-3; ฮักกัย 2:9; วิวรณ์ 4:1


Comments are closed