อังคาร ที่ 14 เมษายน 2015

รักพระองค์ และรักษาถ้อยคำของพระองค์!
Love Him, And Keep His Word!

“ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย” (กาลาเทีย 5:25)

    เมื่อบังเกิดใหม่แล้ว ถึงแม้ว่าคุณจะยังอยู่ในโลกธรรมชาตินี้ ในเวลาเดียวกันคุณก็อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าด้วย ซึ่งก็คืออาณาจักรฝ่ายวิญญาณ และในโลกฝ่ายวิญญาณนั้นคุณอยู่เหนือเวลาและสถานที่ นั่นคือโลกแห่งพระสิริของพระเจ้า เป็นโลกที่เหนือธรรมชาติและมีความอัศจรรย์ จุดสนใจในข้อพระคำตอนต้นคือที่คุณจะเข้าใจว่ามีโลกที่เหนือกว่าโลกนี้ และมีวิธีในการดำเนินอย่างเกิดผลในโลกนั้น

ในยอห์น 14:21 พระเยซูเปิดเผยแก่เราถึงความลับของการอัศจรรย์ ความลับของการมีชัยชนะในโลกฝ่ายวิญญาณ พระองค์ตรัสว่า “ใครที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้น คนนั้นเป็นคนที่รักเราและคนที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขาและสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา” ถ้าคุณต้องการให้พระองค์ปรากฏในชีวิตของคุณ และที่พระสิริของพระองค์จะสำแดงภายในคุณ และผ่านทางคุณ จงรักพระองค์ และทำทุกสิ่งที่พระองค์บอกให้คุณทำ นั่นคือเคล็ดลับในการสำแดงฤทธิ์เดชของพระเจ้าในชีวิตของคุณ และแทนคุณ!

เมื่อคุณรักษาพระคำของพระองค์ และทำทุกสิ่งที่พระองค์บอกให้คุณทำ พระสิริของพระองค์จะถูกสำแดงออก จำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานสมรสในหมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลี เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องการเหล้าองุ่นเพิ่ม มารีสั่งคนรับใช้ กล่าวว่า “จงทำทุกสิ่งที่ท่านสั่งให้ทำ” พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูบอกให้พวกเขาใส่น้ำเปล่าในโอ่ง และพวกเขาก็ทำตาม น้ำได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นเหล้าองุ่น

เกี่ยวกับการอัศจรรย์นี้ พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า “หมายสำคัญครั้งแรกนี้พระเยซูทรงทำที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี และทรงแสดงพระสิริของพระองค์ พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจพระองค์” (ยอห์น 2:11) เป็นสิ่งที่ง่ายมาก คุณต้องการที่จะเห็นพระสิริของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของคุณหรือไม่ ทำตามสิ่งที่พระองค์บอกให้คุณทำ! พิสูจน์ความรักของคุณโดยการทำตามพระคำของพระองค์ และพระสิริของพระองค์จะถูกสำแดงในงานของคุณ ในธุรกิจของคุณ ในการเงินของคุณ ในร่างกายของคุณ และในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ยินดีในความรู้ถึงพระคำของพระองค์ในวันนี้ ความรักของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์สำแดงออกในการเชื่อฟังที่ข้าพระองค์มีต่อพระคำของพระองค์ในการติดตามพระองค์ ด้วยการอุทิศทั้งหมดหัวใจของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงพระองค์แก่ข้าพระองค์ และเปิดเผยพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:12, ยอห์น 14:15


Comments are closed