อังคารที่ 11 ธันวาคม 2012

รักนิรันดร์ของพระองค์
His Eternal Love

“แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ…แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” (โรม 8:35, 37-39)

ซาตานจะพยายามใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้คุณคิดว่าพระเจ้าไม่ได้รักคุณมากเท่าที่คุณคิด มันพยายามที่จะใช้ประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณเคยเผชิญมาเพื่อที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงโกรธคุณ จงปฏิเสธที่จะเชื่อในการโกหกของซาตาน ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถแยกคุณจากความรักของพระเจ้าได้ จงอย่าให้มารซาตานทำให้คุณคิดว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติในความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า หรือว่าพระเจ้าไม่ทรงรักคุณอีกต่อไป ความรักของพระเจ้าต่อคุณนั้นคงอยู่นิรันดร์และปราศจากเงื่อนไข ในเยเรมีย์ 31:3 พระเจ้าตรัสว่า “…เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป”
พระเจ้าไม่ได้ทรงเริ่มต้นรักคุณวันนี้ พระองค์ทรงรักคุณตั้งแต่ตอนที่คุณไม่น่ารัก เมื่อคุณยังเป็นคนบาปอยู่ “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8) ถ้าพระองค์ทรงรักคนในเวลานั้น พระองค์จะทรงรักคุณมากขึ้นเท่าใดเมื่อคุณบังเกิดจากพระองค์! ผู้คนพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแห่งความรัก แต่พระองค์ไม่เพียงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์คือความรัก! พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก…” (1 ยอห์น 4:8) และพระองค์ทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ (ยอห์น 3:16) พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่า “พระองค์รักโลก(God loved the world)” แต่กล่าวว่า “พระองค์ทรงรักโลกมาก(He so loved the world)” โลกของมนุษย์
ความรักของพระเจ้าสำหรับคุณนั้นเกินกว่าที่สติปัญญามนุษย์ของคุณจะสามารถนึกหรือเข้าใจได้ พระองค์ทรงรักคุณมากยิ่ง พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ พระบุตรของพระองค์ เพื่อที่จะได้คุณมา พระองค์จะไม่ทรงยอมจ่ายราคาโลหิตของพระบุตรของพระองค์เพื่อความรอดของคุณ ถ้าคุณไม่ได้มีค่ามากสำหรับพระองค์ ดังนั้นจงจำไว้เสมอว่าไม่ว่าคุณคือใคร อยู่ที่ไหน หรือกำลังเผชิญอะไร พระเจ้าทรงรักคุณเสมอ แขนแห่งความรักของพระองค์เปิดอ้าเพื่อสวมกอดคุณเสมอ และความรักของพระองค์ต่อคุณนั้นไม่เพียงแต่ไม่มีเงื่อนไข แต่ยังถาวรนิรันดร์ด้วย

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่ไม่มีที่เทียบเทียม ไม่มีเงื่อนไข และถาวรนิรันดร์สำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่ออย่างสมบูรณ์ว่าไม่มีสิ่งใด ผู้ใด หรือสถานการณ์ใดที่จะสามารถมาแยกข้าพระองค์ออกจากความรักของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ได้ ข้าพระองค์ยินดีอย่างยิ่งในความรักของพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:6-8; 1 ยอห์น 4:16


Comments are closed