ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2016

ระวังการสื่อสารที่ชั่วร้าย

Beware Of Evil Communication

“อย่าหลงเลย “การคบคนชั่วย่อมเสียนิสัย” (1 โครินธ์ 15:33)

    ผ่านพระคำของพระเจ้า เราได้รับการฝึกฝนและปลูกฝังนิสัยและพฤติกรรมที่ดี แต่บางคนอาจสามารถทำให้นิสัยที่ดีของคุณเสียไปได้ด้วยการสื่อสารที่ไม่ดีของพวกเขา การสื่อสารที่ชั่วร้ายทำให้นิสัยที่ดีเสียไปได้ การสื่อสารใดที่ขัดแย้ง ปฏิเสธ หรือท้าทายสิทธิอำนาจของพระคำพระเจ้าคือการสื่อสารที่ชั่วร้าย ดังนั้นจงระวังให้ดี

พระคำกล่าวว่า “บุคคลที่เดินกับปราชญ์จะกลายเป็นคนฉลาด แต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะถูกทำลาย” (สุภาษิต 13:20) สดุดี 1:1 กล่าวว่า “บุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย ผู้นั้นก็เป็นสุข” เพื่อนที่ไม่ดีสามารถมีอิทธิพลทำให้คุณทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้

ยกตัวอย่าง พระคำกล่าวว่า “เจ้าจงลุกขึ้นคำนับคนผมหงอกและเคารพคนชรา…” (เลวีนิติ 19:32) “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า” (เอเฟซัส 6:2) จินตนาการว่าคุณมีเพื่อนที่บอกคุณว่าคุณไม่ต้องทำสิ่งนี้ นั่นเป็นคำแนะนำที่ไม่ดี

พระคำกล่าวว่า “จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ” (1 เธสะโลนิกา 5:17) แต่เพื่อนของคุณพูดว่า “คุณต้องอธิษฐานตลอดเวลาเลยหรือ?” พระคำบอกคุณว่าอย่าละเลยการเข้าร่วมประชุมของคริสตจักร แต่เพื่อนคุณพูดอีกแบบหนึ่ง อย่าทำตามคำแนะนำที่ไม่ดี แต่ทำตามพระคำเสมอ

ใน 1 โครินธ์ 5:11 พระคำกล่าวว่า “…ถ้าผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้ว แต่ยังล่วงประเวณี เป็นคนโลภ เป็นคนถือรูปเคารพ เป็นคนปากร้าย เป็นคนขี้เมา หรือเป็นคนฉ้อโกง อย่าคบคนอย่างนั้น แม้จะกินด้วยกันก็อย่าเลย” เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับคำกำชับของพระวิญญาณในฟีลิปปี 3:2 ที่จะระวังสุนัข คนงานที่ชั่วร้าย และคนหลอกลวง เป็นการเตือนที่เข้มงวดจากพระเจ้า เมื่อคุณมองเห็นป้ายเตือนที่รั้วบ้านบอกว่า “ระวังหมาดุ” พวกเขาเตือนคุณถึงสุนัขที่อยู่ข้างใน ไม่ใช่ที่อยู่ข้างนอก

เช่นเดียวกัน เมื่อบอกว่าให้ระวัง “คนงานที่ชั่วร้าย” ภาษากรีกมีความหมายจริงๆ ว่า “บรรดาผู้บ่อนทำลาย” คนที่คอยทำลาย พระคำจะไม่เตือนคุณจากคนเหล่านั้น ถ้าคนเหล่านั้นไม่อันตราย ดังนั้นถ้ามีใครบางคนซึ่งคุณอาจให้ความเคารพ บอกคุณบางสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพระคำ คุณไม่ควรจะยอมรับในสิ่งนั้น จงได้รับการนำโดยพระคำในทุกสิ่งที่คุณทำ และชีวิตของคุณจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์เดินในเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งพระองค์ได้เตรียมไว้สำหรับข้าพระองค์ก่อนที่ทรงวางรากฐานของโลกนี้ ข้าพระองค์ได้รับการนำโดยพระวิญญาณของพระองค์ให้เดินในสติปัญญาและความเข้าใจ เต็มด้วยความคิดที่ชอบธรรม ข้าพระองค์ได้รับการนำและการกำหนดโดยพระคำ ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 1:1; มัทธิว 5:29-30; สดุดี 26:4-5


Comments are closed