พุธ ที่ 31 ตุลาคม 2018

ระลึกเสมอว่าคุณเป็นอย่างไร
ALWAYS REMEMBER HOW YOU LOOK

แต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติตาม ผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตน (ยากอบ 1:25)

     พระวจนะของพระเจ้าคือกระจกของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าทุกคนที่ได้ยินพระวจนะและไม่ประพฤติตามก็เหมือนกับคนที่มองตัวเองในกระจก, ออกไป และลืมว่าเขาเป็นอย่างไร (ยากอบ 1:23-24) นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงคาดหวังให้คุณระลึกเสมอว่าคุณเป็นใครตามพระวจนะ พระองค์ทรงต้องการให้คุณระลึกเสมอว่าพระวจนะของพระองค์แสดงให้เห็นภาพของคุณว่าเป็น “พระสิริของพระเจ้า!”

คุณเป็นพระสิริของพระเจ้า! คุณอาจจะพูดว่า “ไม่ นั่นเป็นไปไม่ได้” แต่ 2 โครินธ์ 3:18 อธิบายว่าในขณะที่เรามองไปที่พระสิริของพระเจ้าในกระจก เราก็กำลังแปรเปลี่ยน นั่นคือเราได้เปลี่ยนไปเป็นภาพลักษณ์เดียวกันจากพระสิริสู่พระสิริ สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร? เรารู้ว่ากระจกสะท้อนเฉพาะสิ่งที่ตั้งไว้ข้างหน้า ตอนนี้ขณะที่คุณศึกษาพระวจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจดหมายฝาก การสะท้อนที่คุณเห็นคือพระสิริของพระเจ้า นั่นแหละคือตัวจริงของคุณ นี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้คุณไม่ลืม

พระวจนะคือกระจกของพระเจ้า เปิดเผยให้เห็นว่าคุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ คุณเป็นเชื้อสายของอับราฮัม คุณเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์! สิ่งนี้และความเป็นจริงอื่นๆ เป็นภาพสะท้อนของคุณที่คุณไม่ควรลืม

คุณเป็นข้อสรุปของความชอบธรรมของพระเจ้า คุณคือพลับพลาที่มีชีวิตของพระองค์ เป็นศูนย์รวมของพระปัญญา, ความรักและพระคุณของพระองค์ จงเห็นตัวเองแบบนี้ พูดและปฏิบัติแบบนี้ และคุณจะมีประสบการณ์กับความเป็นจริงของพระคริสต์และพระสิริของพระองค์ในชีวิตของคุณเสมอ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาผู้สมควรแก่การสรรเสริญ ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระคุณและความชอบธรรมของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์! ข้าพระองค์ก้าวหน้าอย่างมากมาย ข้าพระองค์เป็นเลิศและเต็มไปด้วยพระสิริ พระวจนะของพระองค์กำลังทำงานอย่างหนักในข้าพระองค์ ทำให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมยากอบ 1:23-24; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed