อังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2018
ระบบความคิดแบบชนะ
The Victory Mentality

“สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ประทานชัยชนะแก่เรา โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 15:57)

     อะไรก็สามารถเป็นไปได้! นี่ควรเป็นระบบความคิดของคุณ อย่าคิดแบบพ่ายแพ้ ล้มเหลวและอ่อนแอ จงหล่อเลี้ยงระบบความคิดแบบชัยชนะ ระบบความคิดที่เชื่อและมั่นใจ” ข้าพเจ้าเผชิญภาษากรีกแปลตรงตัวว่า ข้าพเจ้าทำได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4:13) นั่นคือระบบความคิดแบบชนะ และคุณพัฒนามันขึ้นได้โดยผ่านทางพระคำ

มันไม่สำคัญว่าชีวิตในอดีตคุณเป็นอย่างไร หรือประสบการณ์ของคุณเป็นอย่างไร สิ่งที่แน่นอนคือคุณเป็นผู้ชนะในพระคริสต์! ไม่ว่าโลกนี้กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก ความท้อแท้ใจ การถูกข่มเหง การกันดารอาหาร โรคระบาด สงคราม ฯลฯ คุณยังคงเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต “แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย” (โรม 8:37)

จงวางใจพระเจ้าและยึดมั่นในพระคำของพระองค์ เมื่อคุณเผชิญการท้าทาย จงอย่าบ่น พระเจ้าทรงทราบว่าจะมีสิ่งที่ท้าทาย พระองค์ได้ให้ความมั่นใจว่าเราจะเป็นผู้มีชัยเสมอ “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” (2 โครินธ์ 2:14)

ชัยชนะของคุณเป็นความจริงที่ได้กำหนดไว้แล้ว 2 โครินธ์ 4:17 กล่าวว่า “เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ” นี่เป็นความจริงของปัจจุบัน ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเสียเปรียบ โรม 8:28 ประกาศว่า “เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” ให้มีความตระหนักในเรื่องนี้อยู่เสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าพเจ้ามีชัยตลอดไปเพราะข้าพเจ้าเกิดจากพระเจ้า ผู้ที่อยู่ในข้าพเจ้าเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เพื่อสง่าราศีของพระเจ้า ข้าพเจ้าชนะทุกวัน นั่นคือมรดกของข้าพเจ้าในพระเจ้า ข้าพเจ้าเข้มแข็งในพระองค์ และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 16:33; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed