เสาร์ ที่ 4 มกราคม 2014

ระดับต่างๆ ของความจริง
Different Levels Of Truth

“พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่สองดวง ให้ดวงสว่างที่ใหญ่กว่านั้นครองกลางวัน และให้ดวงที่เล็กกว่าครองกลางคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยเช่นกัน” (ปฐมกาล 1:16)

    เราได้อ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นว่าพระเจ้าได้สร้างแสงสว่างสองดวง “ดวงใหญ่” ครองกลางวัน และ “ดวงเล็ก” นั้นครองกลางคืน “ดวงสว่าง” ในข้อพระคัมภีร์นั้นเป็นสัญลักษณ์ของ “ความจริง” เหมือนกับที่มีดวงสว่างที่ต่างกัน มีลักษณะของความจริงที่ต่างกันในข้อพระคัมภีร์ซึ่งเปิดเผยกับเราด้วยเช่นกัน และความจริงนั้นไม่เท่ากัน มีความจริงที่เล็กกว่าและความจริงที่ใหญ่กว่า

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราพูดว่า “พระเจ้าจะทรงรักษาคุณในวันนี้” ถึงแม้ว่านั่นเป็นความจริง ก็เป็นความจริงที่เล็กกว่า เป็นการดีที่รู้ว่าความเจ็บป่วยใดๆก็ตาม คุณสามารถได้รับการรักษาได้ แต่สิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าสำหรับคุณก็คือสุขภาพที่ดีของพระเจ้า เมื่อคุณเติบโตขึ้นในสิ่งฝ่ายวิญญาณ คุณจะเคลื่อนจากการขอการรักษา ไปสู่การดำเนินชีวิตในสุขภาพของพระเจ้า

การปลดปล่อยนั้นเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ แต่การดำเนินชีวิตในการปกป้องจากพระเจ้านั้นเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่า ทั้งหมดนั้นผ่านทางพันธกิจของพระเยซู พระองค์ไม่เคยจำเป็นต้องได้รับการ “ช่วยให้เป็นอิสระ” หรือ “การปลดปล่อย” จากมารร้ายหรือปัญหาใด มีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และดีกว่าการปลดปล่อย คือการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าและมีชัยชนะเสมอ ใช้พระคำทำงานในชีวิตของคุณ เพราะพระคำนั่นคือแสงสว่างที่แท้จริง (ยอห์น 1:9; 17:17) วัดประสบการณ์ชีวิตของคุณด้วยความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระคำพระเจ้า เป็นหน้าที่ของคุณที่จะนำไปใช้ในสิ่งซึ่งทำให้สมบูรณ์แล้วสำหรับคุณในพระเยซูคริสต์ และดำเนินชีวิตที่สูงกว่าซึ่งคุณได้ถูกเรียกให้เดิน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าถูกทำให้สมบูรณ์ในพระคริสต์ผ่านทางความเข้าใจที่ได้รับจากพระวิญญาณ เพื่อจะทราบและดำเนินในความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าแห่งพระคำของพระเจ้า ข้าพเจ้ามั่นใจว่าข้าพเจ้าก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเดินในชัยชนะ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 5:13; เอเฟซัส 4:14


Comments are closed