อังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2015

รวมเป็นหนึ่งกับพระบิดา!
In Union With The Father!

“พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยอห์น 4:24)

    พระเจ้าทรงเป็นวิญญาณ ดังนั้นเราจึงสามารถนมัสการพระองค์ และมีประสบการณ์กับพระองค์ด้วยวิญญาณของเราเท่านั้น นั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่มีชีวิตจะสามารถนมัสการพระองค์ได้ สัตว์ไม่มีวิญญาณ ดังนั้นจึงไม่สามารถนมัสการพระองค์ในวิญญาณได้ มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถ บางคนอาจเถียงและกล่าวว่า “แต่พระคำบอกว่า ให้ทุกสิ่งที่มีลมหายใจสรรเสริญพระเจ้า” (สดุดี 150:6) ใช่ แต่มีความแตกต่างระหว่างการสรรเสริญและการนมัสการ การสรรเสริญไม่ต้องใช้สติสัมปชัญญะ แต่การนมัสการต้องใช้

เมื่อคุณสรรเสริญ คุณยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ คุณอาจขอบพระคุณหรือสรรเสริญ อย่างไรก็ตามในการนมัสการนั้น มากกว่าการยกย่องพระองค์ คือการสามัคคีธรรม เป็นความสัมพันธ์ คือการดื่มร่วมกัน เป็นการรู้จักกันในแบบที่พิเศษระหว่าง “ผู้อวยพร” และผู้รับพร ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าและผู้ที่ต่ำต้อยกว่า ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าต้อนรับผู้ที่ต่ำต้อยกว่าเข้าสู่สถานที่ของพระองค์ สิ่งนี้เป็นไปได้เฉพาะกับมนุษย์เท่านั้น

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ได้รับอนุญาตให้นมัสการทูตสวรรค์ ถึงแม้ว่าเหล่าทูตสวรรค์จะมีพลังและยิ่งใหญ่ พระเจ้าในพระเยซูคริสต์ได้ยกเราขึ้นสู่ตำแหน่งของพระบุตรของพระองค์ เราอยู่สูงกว่าทูตสวรรค์ เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์ ดังนั้นเราจึงอยู่สูงกว่าทูตสวรรค์

พระองค์ (พระเยซู) ทรงเป็นอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) เราเป็นทายาทร่วมกับพระองค์ “พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราทั้งหลายว่า เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้ว เราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์…” (โรม 8:16-17) นี่ไม่ได้ทำให้เราอยู่เสมอกับพระองค์ แต่อธิบายถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันของเรากับพระองค์ “แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นอันเดียวกันกับพระองค์ฝ่ายจิตวิญญาณ” (1 โครินธ์ 6:17) พระองค์ทรงเป็นศีรษะ และเราเป็นพระกายของพระองค์ (โคโลสี 1:18) เราเป็นหนึ่งกับพระบิดา สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่ยอดเยี่ยมของการถูกเรียกให้สามัคคีธรรมกับพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์คือการสำแดงออกถึงสติปัญญา พลัง และพระสิริของพระองค์ และข้าพระองค์มีชีวิตอยู่บนยอดเขา เพราะว่าข้าพระองค์ได้ถูกนำเข้าสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระคริสต์ นั่งอยู่ร่วมกับพระองค์ในสถานที่แห่งพระสิริ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:6-7; 1 โครินธ์ 1:9; 1 ยอห์น 1:3


Comments are closed