ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2017
ยืนในที่ของคุณในฐานะนักอธิษฐานวิงวอน
Take Your Place AsAn Intercessor
“ไม่มีคนกลางระหว่างเรา ผู้ซึ่งจะตัดสินให้เราทั้งสองได้” (โยบ 9:33)

    ข้อพระคำตอนต้นของเราบอกให้เราทราบถึงวันและเวลาที่คนต้องการ “คนกลาง” และไม่สามารถหาเจอได้ โยบต้องการบางคนและไม่มีใครเลยทำให้นึกถึงคำของเอลีที่บอกกับลูกๆ ของเขา ในการต่อว่าพฤติกรรมที่น่าละอายของพวกเขา เขากล่าวว่า “ถ้ามนุษย์คนไหนทำบาปต่อมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้าจะทรงวินิจฉัยให้เขา แต่ถ้ามนุษย์ทำบาปต่อพระยาห์เวห์ ใครจะทูลขอเพื่อเขาได้เล่า?” (อ่าน 1 ซามูเอล 2:25)

แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้มา! อิสยาห์ 59:16 กล่าวว่า “พระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีผู้ใดเลย และประหลาดพระทัยว่าไม่มีใครอ้อนวอนเผื่อ แล้วพระกรของพระองค์เองก็นำชัยชนะมาให้พระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์เชิดชูพระองค์ไว้” พระเจ้าทรงเห็นว่าไม่มีผู้ใด ไม่มีคนอธิษฐานวิงวอน และได้ส่งพระเยซูมา ผู้ที่ในวันนี้ได้ส่งเราออกไปเหมือนอย่างที่พระบิดาได้ส่งพระเยซูมา (ยอห์น 20:21)

มนุษย์ไม่ได้ไร้การช่วยเหลือหรือไร้ความหวังในวันนี้ เขาไม่ได้ปราศจากผู้อธิษฐานวิงวอน เราคือผู้ที่ได้รับการทรงเรียกให้อธิษฐานและทำให้น้ำพระทัย และพระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในโลกนี้และในชีวิตของมนุษย์ทุกคน พระองค์ได้ประทานฤทธิ์เดช ความสามารถ และความรับผิดชอบแก่เรา

เปาโล เขียนถึงทิโมธีใน 1 ทิโมธี 2:1 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอน อธิษฐาน ทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อทุกคน” เช่นเดียวกันในเอเฟซัส 6:18 เขาได้ประกาศว่า “จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ อย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ”

เมื่อเราอธิษฐานในการอธิษฐานวิงวอน พระวิญญาณบริสุทธิ์จะร่วมกับเราต่อสู้อำนาจของความมืด เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เป็นของเรา และสถาปนาความชอบธรรมของพระเจ้าในทุกหนแห่ง เราทำการปรนนิบัตินี้ผ่านทางพระวิญญาณ และโดยพระวิญญาณ เมื่อเรารับเอาหน้าที่ของนักอธิษฐานวิงวอน พระเจ้าตรัสว่าเราจะมีชีวิตที่เงียบสงบและความชอบธรรมและความสัตย์ซื่อ (1 ทิโมธี 2:4) สังคมของเราจะได้รับสถานปนาในความชอบธรรม

การอธิษฐานวิงวอนเป็นการอธิษฐานเผื่อคนอื่นเสมอ คุณกำลังจดจ่อที่อิทธิพลของฤทธิ์เดชของพระเจ้าต่อคนอื่นเพื่อประโยชน์ของพวกเขา และนั่นจำเป็นต้องมีความสม่ำเสมอในการอธิษฐาน จินตนาการว่าบางคนเจ็บป่วยเป็นระยะเวลานานด้วยโรคมะเร็งหรือโรคร้ายบางอย่าง เขาอาจจะไม่สามารถใช้พระพรของพระคริสต์เกี่ยวกับการรักษาและสุขภาพเพื่อตัวของเขาเองได้ อย่างไรก็ตาม ผ่านทางการอธิษฐานวิงวอนของคุณ เขาจะสามารถได้รับการอัศจรรย์ เมื่อคุณยืนในที่ของคุณในการอธิษฐานและสั่งห้ามปัญหานั้น

คำอธิษฐาน

     สรรเสริญพระบิดา ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อสำหรับทุกคนที่กำลังทนทุกข์ โดยเฉพาะลูกๆ ของพระเจ้า ผู้ที่เจ็บป่วย หลงหาย บาดเจ็บ หรือมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งกับความเจ็บปวด ที่โดยทางพระวิญญาณของพระองค์ และผ่านทางการปรนนิบัติของทูตสวรรค์ การช่วยเหลือ และความสบายจะมาถึงพวกเขา ข้าพระองค์อธิษฐานว่าความเชื่อ ความกล้าหาญ และความเข้มแข็งในการมีชัยชนะจะได้ประทานให้แก่พวกเขา ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:34; กาลาเทีย 4:19


Comments are closed