ศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2017
ยืนยันสิ่งดีภายในคุณ
Affirm The Good Things In You

“ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคริสต์”
(ฟีเลโมน 1:6)

    ในการที่จะให้การสื่อสารและการแสดงออกของความเชื่อของคุณเกิดผล คุณจะต้องตระหนักในสิ่งดีทุกอย่างที่อยู่ภายในคุณ ในพระเยซูคริสต์ คริสเตียนบางคนมองเห็นเพียงแต่สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของพวกเขา พวกเขาจะพูดว่า “ฉันไม่มีความอดทนเลย ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความกลัว ฉันเครียด ฉันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉัน…” การพูดในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเองเช่นนั้นจะทำให้ความเชื่อของคุณไม่มีประสิทธิผล แต่ให้มองเห็นถึงความสมบูรณ์แบบของพระคริสต์ภายในคุณ ตระหนักถึงสิ่งดีทุกประการที่อยู่ภายในคุณในพระเยซูคริสต์

อย่ากล่าวถ้อยคำถึงความไม่สามารถ หรือความเครียด แต่ให้ยืนยันพระคำและสิ่งดีที่อยู่ภายในคุณ มีสิ่งดีที่อยู่ภายในคุณ ถ้าคุณไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไร ให้มองดูในพระคำและค้นดู ยกตัวอย่างในกาลาเทีย 5:22 ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งดีภายในคุณ นั่นคือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความอ่อนสุภาพ ความดี และความเชื่อ สิ่งเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ของคุณ ให้ตระหนักว่าคุณมีความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความอ่อนโยน ความดี และความถ่อมใจ ไม่เช่นนั้น ถึงแม้ว่าสิ่งดีเหล่านี้อยู่ภายในคุณ ก็จะไม่เกิดผล

สดุดี 82:5-7 กล่าวว่า “พระทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจ พวกเขาเดินไปมาในความมืด รากทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกก็หวั่นไหว “เราได้กล่าวว่า ‘เจ้าทั้งหลายเป็น
พระเป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด เจ้าทุกคนนั่นแหละ ถึงกระนั้น พวกเจ้าก็จะตายอย่างมนุษย์…” ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาสำหรับคนที่ยังไม่ตระหนักว่าพวกเขาเป็นผู้ใด และมีอะไรในพระเยซูคริสต์ พวกเขาเดินในความมืด ดำเนินชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไป ถึงแม้ว่าพระเจ้าได้ประกาศว่าพวกเขาเป็นเหมือนพระเจ้าแล้ว น่าเศร้าใจหรือไม่?

พระคริสต์สถิตภายในคุณ พระคำกล่าวว่าผู้ที่สถิตภายในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ คุณมีชีวิตของพระเจ้าภายในคุณ ความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของคุณ คุณมีส่วนในความเป็นพระเจ้า คุณมีความเพียงพอในความพอเพียงของพระคริสต์ ความยอดเยี่ยมของพระวิญญาณนั้นอยู่ภายในคุณ ตระหนักและยืนยันในสิ่งนี้ และพระพรอื่นๆ ของพระคริสต์ที่อยู่ภายในคุณเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ในความครบบริบูรณ์ของพระคริสต์ ข้าพเจ้าได้รับพระคุณซ้อนพระคุณ พระองค์ได้ประทานสติปัญญาแก่ข้าพเจ้าแล้ว ดังนั้นข้าพเจ้ามีสติปัญญา และข้าพเจ้ามีความเข้าใจพิเศษ ข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นสติปัญญาของข้าพเจ้า เทพผู้ครองในโลกนี้มาแต่ไม่มีส่วนอะไรในข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าเต็มล้นโดยพระเจ้า ข้าพเจ้าเต็มด้วยความรักและพระสิริของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 1:30; มัทธิว 12:35; กาลาเทีย 5:22-23


Comments are closed