เสาร์ ที่ 2 เมษายน 2016

ยืนยันพระคำของพระองค์อย่างต่อเนื่อง
Constantly Affirm His Word

“คำนี้เป็นคำจริง ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรื่องเหล่านี้ เพื่อคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้อุตส่าห์กระทำการดี การเหล่านี้ดีและเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวง” (ทิตัส 3:8)

    การดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการยืนยันอย่างต่อเนื่องของพระคำ พระเยซูตรัสไว้ว่า “เพราะเรามิได้กล่าวตามใจเราเอง แต่ซึ่งเรากล่าวและพูดนั้น พระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์นั้นได้ทรงบัญชาให้แก่เรา” (ยอห์น 12:49) ดังนั้นสิ่งที่คุณสะท้อนเสียงออกไปนั้นจะต้องเป็นถ้อยคำของพระบิดา ถ้อยคำของพระบิดาคือถ้อยคำแห่งอาณาจักรของพระเจ้า เป็นถ้อยคำที่นำมาซึ่งชีวิตนิรันดร์

เมื่อเรากล่าวว่าเรามีชีวิตของพระเจ้าในเรา หรือพูดเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ หรือชีวิตของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาจากหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ไม่ใช่! คำพูดเหล่านี้เป็นการแสดงความรู้สึกที่มาจากพระคำ ในการเป็นคริสเตียน เราเห็นพ้องกับพระคำ เราสะท้อนเสียงพระคำ ไม่ว่าเราจะพูดอะไร สิ่งนั้นจะต้องเป็นเหมือนในพระคำแห่งอาณาจักรเสมอ

สังเกตประโยคที่ว่า “เน้น” ในข้อพระคำตอนต้น ในการเน้นย้ำพระคำนั้นเป็นเหมือนกับการกล่าวพระคำออกมา ในการสะท้อนหรือกล่าวอย่างย้ำๆ ถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ ดังนั้นคุณจะเน้นย้ำว่าคุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ เต็มด้วยชีวิตของพระเจ้า ไม่บอบบางต่ออิทธิพลของโลกนี้! ยืนยันว่าชีวิตของพระเจ้านั้นทำงานอยู่ภายในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของคุณ ยืนยันว่าวิญญาณองค์เดียวกันที่ได้ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายนั้นอยู่ภายในร่างกายของคุณและทำให้มีชีวิตชีวาอยู่เสมอ!

อย่าพูดว่า “ฉันป่วย หรือฉันปวดหัว” เพราะว่าความเจ็บป่วยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของพระเจ้า ความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระบิดา ดังนั้นอย่าเน้นย้ำมัน อย่าเน้นย้ำความยากจน ความอ่อนแอ ความขาดแคลน หรือความกลัว จงประกาศว่าคุณกล้าหาญ และเข้มแข็ง 2 ทิโมธี 1:7 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา” นี่คือสิ่งที่คุณยืนยัน กล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อด้วยความกล้าหาญว่าคุณเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า

ฮีบรู 10:23 กล่าวว่า “ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้น โดยไม่หวั่นไหว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อ” ยึดมั่นในถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ ในสุขภาพ ความรุ่งเรือง ความก้าวหน้า และชัยชนะของพระเจ้า กล่าวอย่างต่อเนื่อง และอย่าหยุดที่จะพูด! ยืนยันถึงสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อคุณ สร้างคุณให้เป็น และประกาศไว้เกี่ยวกับคุณ!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระคำของพระองค์ให้ข้าพระองค์สำหรับการดำเนินชีวิต ข้าพระองค์ยืนยันอย่างต่อเนื่องในความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ความยิ่งใหญ่ พระเกียรติ และพระสิริของพระคริสต์เหนือทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์ สุขภาพ การเรียน ครอบครัว การเงิน และการรับใช้ของข้าพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงมีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องกับชัยชนะ สันติสุขอย่างบริบูรณ์ ความยินดี ความรุ่งเรือง และสุขภาพของพระเจ้า ในนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 4:14; 1 ทิโมธี 6:12; 2 โครินธ์ 4:13


Comments are closed