จันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2018
ยืนยันถึงชัยชนะและการปลดปล่อยของคุณ
AFFIRM YOUR VICTORY AND DELIVERANCE

“และเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ว่า ข้าพเจ้าเชื่อ ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด เราก็เชื่อ ฉะนั้นเราจึงพูดด้วย” (2 โครินธ์ 4:13)

     การเป็นคริสเตียน คือ ชีวิตของความเชื่อ ซึ่งคุณได้รับในสิ่งที่คุณพูด เราเชื่อดังนั้นเราจึงพูด เราพูดบนพื้นฐานของความเชื่อในพระวจนะ และไม่ใช่ตามสถานการณ์

สิ่งนี้ทำให้ระลึกถึงถ้อยคำที่สร้างแรงบันดาลใจของโยนาห์ ในโยนาห์ 2:1-4 เขาอยู่ท่ามกลางปัญหา แต่อ่านถึงการยืนยันในความเชื่อของเขา “ในคราวที่ข้าพระองค์ตกทุกข์ได้ยาก ข้าพระองค์ร้องทุกข์ต่อพระเจ้า และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของแดนคนตาย และพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงไปในที่ลึกในท้องทะเล และน้ำก็ท่วมล้อมรอบข้าพระองค์ไว้ บรรดาคลื่นและระลอกของพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์จึงทูลว่า ข้าพระองค์ถูกเหวี่ยง ให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะเงยหน้ามองพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ ได้อีก”

จินตนาการเนื้อหาแห่งคำอธิษฐานของโยนาห์ ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่น่าวิตก นั่นคือ ปลามหึมาได้กลืนเขา หลังจากที่เขาไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า ที่ให้ไปที่นีนะเวห์ และป่าวประกาศพระวจนะของพระองค์ ในท้องของปลา เขาปฏิเสธที่จะล้มเลิก แต่เขาเผยพระวจนะถึงชัยชนะของเขา เขาป่าวประกาศว่า “ข้าพระองค์จะเงยหน้ามองพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ได้อีก!”

นี่คือ การอธิษฐานแบบเผยพระวจนะ และเป็นสิ่งที่สำคัญที่ประชากรของพระเจ้าต้องอธิษฐานแบบนี้ นั่นคือ คุณพูดให้น้ำพระทัยของพระเจ้าเกิดขึ้น โดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงสังเกตดูคำพูดแบบเผยพระวจนะของโยนาห์จากท้องของปลาต่อไป “…บรรดาผู้ที่แสดงความนับถือต่อพระเทียมเท็จย่อมสละทิ้งความกรุณาของตนเองเสีย แต่ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุณ ข้าพระองค์บนไว้อย่างไร ข้าพระองค์จะแก้บนอย่างนั้น การที่ช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้า” (โยนาห์ 2:8-9)

คุณอาจอ่านตอนนี้ และคิดว่า “โอ ใช่ โยนาห์พูดอย่างนี้ หลังจากที่เขาออกมากจากท้องของปลาแล้ว” ไม่ใช่เขาพูดถ้อยคำเหล่านั้นในขณะที่ยังอยู่ในท้องของปลา เขารู้ว่าการมองที่สถานการณ์จะทำให้เขาละทิ้งพระเมตตาของพระเจ้า เขาได้รับรู้ว่า พระเจ้า คือ ผู้ปลดปล่อย และผู้ช่วยกู้ ดังนั้น เขาจึงปฏิเสธที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากของตนเอง

ดังนั้น ในขณะที่ยังอยู่ในปัญหา โยนาห์จึงเริ่มขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปลดปล่อยเขา เขาเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า ผู้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้า เขารู้ว่า พระเจ้าทรงเรียกสิ่งของที่ยังมิได้มี ราวกับว่ามีแล้ว (โรม 4:17)

อย่าหวั่นไหว โดยสถานการณ์ที่ไม่น่าปรารถนาของคุณในเวลานี้ อย่าสังเกตดูอาการทางลบของความขาดแคลน หรือสุขภาพที่ไม่ดี แต่จงเผยพระวจนะถึงชัยชนะของคุณ จงป่าวประกาศพระวจนะ นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าในท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเหมือนสิ้นหวัง จงป่าวประกาศว่า คุณได้รับชัยชนะ จงขอบคุณพระองค์สำหรับการปลดปล่อย และชัยชนะของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจ และในปากของข้าพระองค์ในวันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพระองค์มีชัย พระวจนะในปากของข้าพระองค์ คือ สิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสอยู่! ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในพระวจนะ และโดยพระวจนะข้าพระองค์เดินในชัยชนะอย่างต่อเนื่อง ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 4:17; มาระโก 11:23


Comments are closed