อาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2016

ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการนมัสการ

Affirming His Greatness In Worship

“ระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่า “จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้น” (กิจการ 13:2)

    โดยการทำงานของพระวิญญาณ ลูกาได้บันทึกให้กับเราถึงเรื่องราวของการที่ผู้เผยพระวจนะและอาจารย์ในคริสตจักรเมืองอันทิโอก ได้อดอาหารและรับการทรงนำและคำสั่งจากพระเจ้า สังเกตว่าพวกเขาไม่ได้ร้องตะโกน หรือร้องไห้คร่ำครวญว่า “พระเจ้า เราต้องการได้ยินเสียงของพระองค์ โปรดตรัสกับเรา” ทั้งหมดที่พวกเขาทำคือการปรนนิบัติพระองค์ และอดอาหาร และพระองค์ทรงอวยพรพวกเขาด้วยพระคำและการทรงนำของพระองค์

คุณจะปรนนิบัติพระองค์ได้อย่างไร ก็โดยการนมัสการพระองค์ ร้องเพลง และยืนยันคำสรรเสริญของพระองค์ กล่าวถ้อยคำแหงความเชื่อต่อพระนามของพระองค์ วิธีที่จะกล่าวพระนามของพระองค์คือการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และประกาศถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำ คุณประกาศถึงกิจการอันอัศจรรย์ของพระองค์ และแบ่งปันความดีในโลกนี้ และพระพรที่คุณได้ชื่นชม แด่พระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ คุณยืนยันถึงสิ่งสวยงามที่พระองค์ได้ทำในชีวิตของคุณ และคุณกล่าวถ้อยคำที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับพระองค์เอง

ฮีบรู 13:15 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้น ให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้น คือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์” ประโยคที่ว่า “ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์” คุณกำลังกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อต่อความยิ่งใหญ่ของพระนามของพระองค์

คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้แม้ในเวลานี้! บอกพระองค์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และการที่พระองค์ได้ทรงประทานชีวิตที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ให้แก่คุณ ยืนยันว่าพระองค์ทรงเข้มแข็งและเป็นพระเจ้าผู้สูงสุด ทรงพระชนม์อยู่ และเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อ ผู้รักษา ผู้ประทานสิ่งดีทุกสิ่ง ประกาศว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่ง ในขณะที่คุณกล่าวถ้อยคำที่สวยงามนี้แด่พระเจ้าในการนมัสการ คุณกำลังปรนนิบัติพระองค์ ในทางกลับกันพระองค์ก็จะทรงปรนนิบัติคุณและตรัสถ้อยคำแก่คุณที่จะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าและมีพระสิริที่มากขึ้น

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา พระองค์เท่านั้นที่ทรงสมควรต่อคำสรรเสริญทั้งหมด และข้าพระองค์ยกย่องพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้รักษา ผู้ประทานสิ่งดีทุกสิ่ง พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่ง พระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่ และการครอบครองของพระองค์นั้นถาวรนิรันดร์ ความรัก พระคุณ และพระเมตตาของพระองค์อยู่เต็มในโลกนี้! พระองค์ทรงได้รับเกียรติในชีวิตของข้าพระองค์ และทั่วทั้งโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: วิวรณ์ 19:1; 7:11-12


Comments are closed