อังคาร ที่ 17 มิถุนายน 2014

ยืนยันชัยชนะของคุณ
Affirm Your Victory

“แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัย และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง” (2 โครินธ์ 2:14)

    ถึงแม้มีความจริงที่สวยงามจากพระคำในตอนนี้ที่ทำให้คริสเตียนมั่นใจได้ในชีวิตแห่งชัยชนะที่ไม่สิ้นสุด บางคนยังคงอยู่ในความทุกข์และความพ่ายแพ้ “ฉันคิดว่าทุกสิ่งคงจะเรียบร้อยดีเมื่อฉันเป็นคริสเตียน แต่ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆแย่ลงสำหรับฉัน มีปัญหาในทุกที่ ฉันทำอะไรผิด?” พวกเขาคร่ำครวญ

ไม่ใช่ว่าคุณทำผิดอะไร แต่อะไรคือสิ่งที่คุณทำไม่ถูก ยิ่งกว่านั้นคุณจะต้องตระหนักว่าสิ่งที่ไม่ดีเกิดกับคนดีได้ หมายความว่าถ้าคุณไม่ได้ยืนอยู่บนความเชื่อ ชีวิตจะทำร้ายคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้เชื่อก็ตาม สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งก็คือความเชื่อนั้นเกิดขึ้นด้วยใจ อย่างไรก็ตามความเชื่อในพระคำนั้นยังไม่เพียงพอ นี่คือสิ่งที่ขาดหายไปส่วนใหญ่ในคริสเตียนที่พบว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในมรสุมของชีวิต

พระคำของพระเจ้าเป็นความจริง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าประสบการณ์ชีวิตของคุณจะเป็นไปตามนั้นโดยอัตโนมัติ คุณเป็นผู้ที่จะต้องทำให้เป็นเช่นนั้น นี่คือการต่อสู้แห่งความเชื่อ (1 ทิโมธี 6:12) คุณเป็นผู้ที่จะจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีรอบตัวคุณ หรืออาการของโรคที่โจมตีคุณ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น! สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยตัวของมันเอง เพียงเพราะว่าคุณเชื่อ ดังนั้นจงทำในสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้

ส่วนที่สองของโรม 10:10 กล่าวว่า “…การยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” นั่นคือกุญแจ สำหรับสถานการณ์ของคุณที่จะเปลี่ยนแปลง หรือคงไว้ซึ่งชีวิตที่ก้าวหน้าและมีชัยชนะอย่างต่อเนื่องนั้น จะต้องเป็นไปโดยความเชื่อ และความชื่อคือการเรียกความจริงซึ่งได้ทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับคุณในพระคริสต์ ยึดพระคำของพระเจ้าและยืนยันชัยชนะของคุณในพระเยซูคริสต์!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของข้าพเจ้า การเรียน ธุรกิจ การเงิน และครอบครัว ข้าพเจ้าเป็นในสิ่งที่พระองค์บอกว่าข้าพเจ้าเป็น ข้าพเจ้ามีในสิ่งที่พระองค์บอกว่าข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ เป็นผู้มีชัยชนะ ประสบความสำเร็จ และมีธรรมชาติของพระเจ้า เพื่อพระคำของพระเจ้าจะปกครองเหนือทุกสภาพแวดล้อมในชีวิตของข้าพเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:13; ฮีบรู 13:5-6


Comments are closed