อังคาร ที่ 2 ธันวาคม 2014

ยืนขึ้นเพื่อข่าวประเสริฐ
Stand Up For The Gospel

“เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่ เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว และพระองค์ได้ทรงวายพระชนม์เพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย” (2 โครินธ์ 5:14-15)

    ไม่มีเวลาไหนที่ดีกว่าที่จะทบทวนถึงเรื่องราวของการเสียสละของพระคริสต์มากกว่าช่วงเวลาของคริสต์มาสอีกแล้ว ในท่ามกลางการเฉลิมฉลองและความยินดี ใช้เวลาสักครู่ในการตรึกตรองถึงจุดประสงค์ของการประสูติ ชีวิต และสิ้นพระชนม์ และการเป็นขึ้นมาของพระองค์ พระองค์ได้ประทานชีวิตที่พิเศษแห่งสง่าราศีและความชอบธรรมให้กับเรา ไม่เพียงเพื่อให้เราชื่นชมและเก็บไว้เพื่อตนเองเท่านั้น แต่เพื่อเราจะนำคนอื่นมาถึงชีวิตนี้ด้วย แม้ว่าจะไม่สะดวกสบายในการทำเช่นนั้นก็ตาม คุณจะต้องหาเรื่องออกไปเพื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

อาจารย์เปาโลถูกข่มเหงมากกว่าอัครทูตคนอื่นๆ เพราะว่าความเชื่อของเขาในข่าวประเสริฐ เมื่อตอนที่เขาไปเยี่ยมเยียนที่กรุงเยรูซาเล็ม อัครทูตคนอื่นๆ มาบอกเขาว่ามีชาวยิวจำนวนมากได้รับเชื่อ และพวกเขาทั้งหมดได้อุทิศตัวอย่างมากต่อบทบัญญัติ เปาโลคงจะสงสัยอย่างมากว่าทำไมพวกเขาถึงยังเคร่งในบทบัญญัติอยู่ในเมื่อพระคริสต์ได้เลิกล้มบทบัญญัติแล้วผ่านทางการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ (เอเฟซัส 2:15) อัครทูตคนอื่นๆ ไม่ต้องการจะ “คัดใจคนยิว” พวกเขาจึงบอกเปาโลให้ปฏิบัติตัวตามบทบัญญัติ

เมื่อมีบางคนจำเปาโลได้ เขาร้องตะโกนกล่าวว่า “ชนชาติอิสราเอลเอ๋ย จงช่วยกันเถิด คนนี้เป็นผู้ที่ได้เสี้ยมสอนคนทั้งปวงทุกตำบลให้เป็นศัตรูต่อชนชาติของเรา ต่อธรรมบัญญัติ และต่อสถานที่นี้ และยิ่งกว่านั้นอีก เขาได้พาคนชาวกรีกเข้ามาในพระวิหารด้วย จึงทำให้ที่บริสุทธิ์นี้เป็นมลทิน” (กิจการ 21:28) ประชาชนจับตัวเปาโลและเกือบฆ่าเขาเนื่องจากสิ่งที่เขาพูด แต่ทหารได้มาช่วยเขาไว้ได้ก่อน (อ่านทั้งบทใน กิจการ 21:18-32)

จงกล้าที่จะประกาศพระคริสต์ แม้ในเวลาที่คุณต้องได้รับการข่มเหงเนื่องจากการนั้น ไม่ว่าเราจะวางแผนและพยายามที่จะทำให้ทุกคน “พึงพอใจ” มากเท่าไรในการประกาศข่าวประเสริฐก็ตาม จะต้องไม่ไปถึงจุดที่จะทำให้เราหมดความเชื่อมั่นในพระคริสต์ หรือไม่กล้าเพียงพอที่จะประกาศในที่สาธารณะถึงข่าวประเสริฐที่แท้จริง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสพิเศษที่ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ในการเป็นผู้อารักขาข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และประกาศอย่างกล้าหาญในทุกที่ ทุกเวลา ถึงแม้มีคนข่มเหง เพื่อที่จะปลดปล่อยคนเหล่านั้นที่ถูกจองจำโดยซาตานให้เป็นอิสระในพระบุตรของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 9:16; กิจการ 20:19-20


Comments are closed