จันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2016

ยึดไว้ให้มั่นจนกว่าพระองค์จะมา.. .
Hold Fast Till He Comes…

“แต่สิ่งที่เจ้ามีอยู่แล้วนั้น จงยึดไว้ให้มั่นจนกว่าเราจะมา” (วิวรณ์ 2:25)

    พระเจ้าจะไม่ขอให้คุณยึดสิ่งที่คุณได้รับไว้แล้ว ถ้าไม่มีทางที่คุณจะสูญเสียมันไป ยกตัวอย่างเช่น คนสูญเสียการรักษาของพวกเขา พวกเขาได้รับการรักษาจากพระเจ้า และเมื่อเวลาผ่านไป บางทีอาจเป็นเพราะการไม่ได้ระมัดระวังในการเดินในพระคำ พวกเขาสูญเสียการรักษานั้น ดังนั้น ในฐานะคริสเตียน เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะอยู่ในพระคำ พระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตของคุณ และทุกวันนั้นมีโอกาสที่คุณจะดำเนินชีวิตแสดงออกถึงพระคำ ในการรักษาความเชื่อและคงรักษาถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใด และพระองค์มีความหมายอย่างไรกับคุณ

ไม่มีอะไรที่ควรทำให้คุณละสายตาของคุณจากพระเจ้า พระองค์เป็นทั้งหมดที่สำคัญอย่างแท้จริง ปกป้องความรักของพระองค์ที่มีต่อพระองค์ และภาระใจของคุณที่มีต่อข่าวประเสริฐ รักพระเจ้าโดยไม่เห็นแก่ตัว โดยภาระใจที่ไม่มีวันเหือดหาย ปฏิเสธที่จะยอมให้ความโกรธหรือความขมขื่นดับไฟความร้อนรน และการเกิดผลในการประกาศกับคนอื่น ฮีบรู 12:15 กล่าวว่า “และจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีบางคนกำลังเสื่อมจากพระกรุณาคุณของพระเจ้า และเกรงว่าจะมีรากขมขื่นแซมขึ้นมาทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ท่าน และเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากมลทินไป” จินตนาการถึงคริสเตียนที่มีส่วนร่วมอย่างร้อนรนในการนำวิญญาณ และอยู่ๆ ก็หยุดที่จะนำวิญญาณ กลายเป็นเย็นชาในเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า เพราะว่ามีบางคนทำให้เขาโกรธ ในขณะที่เขากำลังนำวิญญาณและสถาปนาแผ่นดินสวรรค์ในทุกหนแห่ง มีมงกุฎแห่งความชอบธรรมรอเขาอยู่ แต่เพราะว่าเขาหยุดที่จะประกาศ เขาก็สูญเสียมันไป คนอื่นก็จะเป็นคนที่ได้มงกุฎนั้นแทน

อย่าให้อะไรมาดับความรักและภาระใจของคุณที่มีต่อพระเจ้า ในการเห็นคนอื่นทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำคือความเจ็บปวดที่ลึกที่สุดในชีวิต เมื่อพระเจ้าทรงเรียกซาอูลให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล พระองค์ทรงสัญญากับเขาถึงราชวงศ์นิรันดร์แก่เขา แต่เขาสูญเสียมันไป และดาวิดได้สิ่งนั้นไป อย่าดูแคลนโอกาสในการรับใช้พระเจ้าของคุณ ในลูกา 19:40 พระองค์ตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสีย ศิลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียงร้องทันที”

ไม่ว่าพระองค์จะใส่อะไรไว้ในคุณก็ตาม ไม่ว่าความรับผิดชอบอะไรที่พระองค์ได้มอบไว้กับคุณ จงยึดไว้ให้มั่น เพราะว่าที่สุดปลายมาใกล้แล้ว ถ้อยคำแห่งพระคุณและความรอดของพระองค์ได้ถูกสื่อสารมายังคุณ คุณได้รับความสามารถและพระคุณในการนำคนมาถึงพระคริสต์ เปิดเผยกับพวกเขาถึงความลึกลับแห่งอาณาจักรของพระเจ้า จงทำสิ่งนั้น มีมงกุฎแห่งพระสิริรอคอยคุณอยู่ที่ปลายทาง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ามุ่งไปถึงหลักชัยเพื่อได้รับรางวัลที่พระเจ้าได้ทรงเรียกข้าพเจ้าให้รับในพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็นกำลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้า หัวใจของข้าพเจ้าไว้วางใจในพระองค์ และข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือและรับกำลัง พระองค์ได้เริ่มต้นการดีในข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายอมจำนนต่อพระองค์เพื่อทำให้การงานของพระองค์สำเร็จในข้าพเจ้า และผ่านทางข้าพเจ้าในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:11-12; 1 โครินธ์ 16:13; 2 พงศาวดาร 15:7


Comments are closed