ศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2016

ยึดโอกาสไว้: ประกาศข่าวประเสริฐเดี๋ยวนี้!
Seize The Moment: Preach The Gospel Now!

“ให้ประกาศพระวจนะ ให้ขะมักเขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส ให้ชักชวนด้วยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอน” (2 ทิโมธี 4:2)

    ข้อพระคำตอนต้นคือคำกำชับของอาจารย์เปาโลที่ให้ต่อทิโมธี ท่านกล่าวว่า “ให้ประกาศพระวจนะ ให้ขะมักเขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส…” นี่คือคำกำชับของพระเจ้าต่อคุณในวันนี้ ให้ประกาศพระคำ ทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส มีประเทศมากมายในวันนี้ที่คุณไม่สามารถประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างมีอิสระ แต่เมื่อหลายปีก่อน ประเทศเหล่านี้เปิดต่อการประกาศ ประกาศพระคำเดี๋ยวนี้ก่อนที่ประตูของบางประเทศจะถูกปิดลง บางเมืองจะถูกปิดในไม่ช้า และคุณจะไม่สามารถประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นได้เหมือนอย่างที่คุณสามารถทำได้เดี๋ยวนี้

มีหลายวิธีที่ประเทศหรือเมืองเหล่านั้นจะถูกปิด ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศที่บางเมืองหรือบางรัฐที่คุณไม่สามารถจัดงานประกาศกลางแจ้งได้เพราะเป็นข้อห้าม นั่นหมายความว่าเมืองหรือประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศปิด แม้ว่าเมื่อคุณพยายามที่จะจัดการประชุมเช่นนั้นขึ้น องค์กรรักษาความปลอดภัยจะบอกคุณว่า “เราไม่สามารถยอมให้คุณทำเช่นนั้นได้” อีกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อบางประเทศออกกฎหมายห้ามเปลี่ยนศาสนา หมายความว่าไม่อนุญาตให้ใครเปลี่ยนความเชื่อจากศาสนาของรัฐมาเป็นคริสเตียน

พระเยซูตรัสว่า “เราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่ เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้” (ยอห์น 9:4) เวลาของการประกาศข่าวประเสริฐคือเดี๋ยวนี้! ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้ากำลังนำคุณและให้นิมิตแก่คุณในการจัดงานประกาศ ทำอย่างเร่งด่วน ยึดโอกาสไว้! ถ้าคุณรอคอย มันอาจจะสายเกินไป อย่าหยุดหย่อนในการประกาศข่าวประเสริฐ

อย่ามองข้ามโอกาส ถ้าคุณยังสามารถแจกจ่ายพระวจนะแห่งความจริงได้ในเมืองหรือประเทศของคุณ ทำให้มากขึ้น ในขณะที่คุณสามารถทำได้ อธิษฐานสำหรับประเทศต่างๆ ในโลกนี้ และทำให้เร็วขึ้น ให้คุณค่ากับอิสรภาพ และโอกาสที่คุณมีในตอนนี้ในการประกาศข่าวประเสริฐ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่ข้าพระองค์มีในการประกาศข่าวประเสริฐแก่คนรอบข้าง ข้าพระองค์เคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วและเร่งด่วนของพระวิญญาณ ถูกนำโดยสติปัญญาของพระองค์ ในการนำคนมากมายมาสู่ความชอบธรรม ข้าพระองค์รับเอาพระคุณและความสามารถที่มากขึ้น ในการทำให้พันธกิจแห่งการคืนดีกันไปถึงคนเหล่านั้นในโลกของข้าพระองค์ และในดินแดนที่อยู่ห่างไกล ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 16:15; ยอห์น 9:4; 2 โครินธ์ 5:18


Comments are closed