ศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2017
“ยึดเอาชีวิตนิรันดร์”
“Seize Eternal Life”
“จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ให้มั่น คือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับ ในตอนที่ท่านกล่าวคำยอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคน” (1 ทิโมธี 6:12)

    ประโยคที่ขีดเส้นใต้ในข้อพระคำตอนต้น ในภาษากรีกคือ “epilambanomai” ซึ่งมีความหมายว่ายึดบางสิ่งไว้โดยไม่ปล่อยไป ในตอนนี้เปาโลได้ไปอีกระดับหนึ่งในสิ่งที่เราได้อ่านใน 1 ยอห์น 5:13 ซึ่งเราได้ศึกษาเมื่อวานนี้ เขากล่าวว่า “อย่าเพียงแต่รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ ยึดเอาชีวิตนิรันดร์ และเป็นเจ้าของชีวิตนิรันดร์” พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า อย่าเพียงแต่มีความรู้ในสมองของคุณเท่านั้น

บางคนอาจร้องเพลงว่า “ฉันมีชีวิตของพระเจ้าภายในฉัน…” แต่เขาไม่ได้กำลังเดินในความตระหนักรู้ของชีวิตนั้น หรือดำเนินชีวิตเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ภายใน บางครั้งบางคราว เขาจะพูดว่า “ฉันมีอาการปวดหัวไมเกรนที่เป็นมาตั้งสิบห้าปีแล้ว” ไม่มีใครที่ยึดเอาชีวิตนิรันดร์ที่พูดเช่นนั้น ชีวิตนิรันดร์คือชีวิตของพระเจ้า เป็นชีวิตที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ ไม่สามารถถูกทำให้เสื่อมถอยโดยความเจ็บป่วย โรคร้าย ความล้มเหลว ความตาย หรือมารร้ายได้ เป็นชีวิตที่มาจากสวรรค์

คุณอาจกล่าวว่า “โอพระเจ้า โปรดเอาความเจ็บป่วยนี้ออกไปจากข้าพระองค์” นั่นอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ คุณอาจพูดว่า “แต่พระเจ้าตรัสว่า ‘เราได้เอาความเจ็บป่วยออกไปจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย’” พระองค์ได้ทำสิ่งนั้นแล้วในพระเยซูคริสต์ ในสายตาของพระเจ้า คุณสมบูรณ์แบบแล้ว แม้ว่าคุณอาจกำลังผ่านการทดลอง ความเจ็บปวด และความยากลำบาก ในพระองค์คุณได้รับการทำให้สมบูรณ์แบบแล้วในพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงมองเห็นคุณเหมือนกันกับที่พระองค์ทรงมองเห็นพระเยซู ในสายพระเนตรของพระองค์ ไม่มีอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับตัวคุณ

ดังนั้นทำให้ตัวคุณเองเหมือนกับความคิดและนิมิตของพระองค์ ผ่านทางพระคำ และประกาศว่า “ข้าพเจ้าได้รับการทำให้สมบูรณ์แบบแล้วในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะรับเอาความเจ็บป่วย โรคร้าย หรือความเจ็บปวดในร่างกายของข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าภายในข้าพเจ้า! ข้าพเจ้ายึดเอาชีวิตนิรันดร์ไว้”

คุณเป็นส่วนหนึ่งในพระลักษณะของพระเจ้า ชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของคุณ ตอนนี้ที่คุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณมีชีวิตนิรันดร์ภายในคุณ คุณไม่ได้กำลังจะได้รับเมื่อคุณอธิษฐานและพยายามที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย ชีวิตนั้นอยู่ในวิญญาณของคุณแล้วตอนนี้! ดำเนินชีวิตในความตระหนักรู้นี้และยืนขึ้นในคนที่คุณเป็นในพระคริสต์
คำอธิษฐาน
    ข้าพเจ้ายึดชีวิตนิรันดร์ไว้ ดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าการทดลอง ความเจ็บป่วย และความยากลำบากจะเป็นเช่นไรในโลกนี้ ข้าพเจ้าไม่หวั่นไหว เพราะว่าข้าพเจ้ามีชีวิตในพระคำ และโดยพระคำของพระเจ้า ชีวิตของข้าพเจ้าคือการสำแดงพระกรุณาและความจริงของพระคำ! ข้าพเจ้ามีชีวิตแห่งชัยชนะเหนือความเจ็บป่วย โรคร้าย ซาตาน และระบบของโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 1:1-2; 1 ยอห์น 5:11-13


Comments are closed