พุธ ที่ 27 กันยายน 2017
ยึดพระคุณของพระองค์ไว้
Latch On To His Grace

“แต่โดยพระคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ และพระคุณของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้านั้น ก็ไม่ไร้ประโยชน์ ตรงกันข้าม ข้าพเจ้าตรากตรำมากกว่าพวกเขาทั้งหมด ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนทำ แต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำ” (1 โครินธ์ 15:10)

     เราสามารถตัดสินว่าข้อพระคำตอนต้นเป็นหนึ่งในเคล็ดลับของความสำเร็จในการรับใช้ของเปาโล เขาได้รับการใช้จากพระเจ้าอย่างมากเพราะว่าเขาพึ่งพาทั้งหมดที่พระคุณของพระเจ้า ทั้งหมดที่เขาได้ทำและได้กลายเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์คือผลจากพระคุณของพระเจ้าเหนือชีวิตของเขา ไม่ใช่ความสามารถตามธรรมชาติของเขา เขาเข้าใจว่าความสามารถตามธรรมชาติ ความสำเร็จในวัตถุนั้น ไม่สำคัญสำหรับพระเจ้า

เมื่อพูดถึงผลแห่งความสามารถตามธรรมชาติของเขา เปาโลเขียนไว้ว่า “แต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเหตุพระคริสต์ ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุน เพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่าง และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไร” (ฟีลิปปี 3:7-8)

พระเจ้าไม่ได้มองดูที่ระดับการศึกษาของคุณ ไม่ว่าจะดีเพียงใดก็ตาม พระองค์ไม่ได้ดูที่สถานะทางการเงินของคุณ ไม่ว่าจะดีเพียงใดก็ตาม พระองค์ไม่ได้ดูที่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรในโลกมาบ้าง แท้จริงแล้ว ในการที่จะสามารถติดตามพระองค์และเดินตามพระองค์อย่างเกิดผลได้นั้น คุณจะต้องเดินโดยความเชื่อ พระคุณของพระองค์คือทั้งหมดที่คุณต้องการ ดูอีกครั้งถึงการที่เปาโลได้ยืนยันสิ่งนี้ไว้ใน 2 โครินธ์ 12:9 “แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่า “การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหน ฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่น” เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้า”

กำลังของพระเจ้าได้รับการสำแดงในความอ่อนแอของคุณ ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าทำไม เด็กหนุ่มอย่างดาวิด ที่ไม่มีความสามารถในรูปร่างธรรมชาติ จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนือพวกพี่ชายของเขาที่มีร่างกายที่เหมาะสมกว่า ไม่มีอะไรทางด้านรูปร่างของดาวิดที่ทำให้เขาเป็นกษัตริย์ได้ เขาได้รับการแต่งตั้งเพราะพระคุณ บวกกับสภาพทางจิตใจของเขา

พระเจ้าต้องการใช้คนที่ไม่มีอะไรทางธรรมชาติ หรือที่เขาจะสามารถอวดได้ ไม่เช่นนั้น พระองค์ก็จะไม่ได้รับเกียรติ ถ้าคุณต้องการได้รับการใช้จากพระเจ้าอย่างมาก อย่าพึ่งพาในตัวเองหรือในความสามารถตามธรรมชาติของคุณ แต่เหมือนกับอาจารย์เปาโล พึ่งพาทั้งหมดบนพระคุณของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์เสมอเพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์ และพระคุณอย่างมากของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รับเอาพระคุณของพระองค์ โดยตระหนักว่าพระคุณของพระองค์นั้นเพียงพอสำหรับข้าพระองค์ในทุกสิ่ง โดยพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์ครอบครองและปกครองอย่างมีชัยชนะในชีวิต ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 4:6; สุภาษิต 3:5


Comments are closed