ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2013

ยึดติดชีวิตของคุณบนพระคำของพระองค์
Anchor Your Life On His Word

“ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย” (มัทธิว 24:35)

    พระคำของพระเจ้าคือสิ่งที่รับประกันการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณจากสง่าราศีสู่สง่าราศีได้ ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาในชีวิตนั้นเป็นไปได้ คุณไม่จำเป็นต้องร้องคร่ำครวญเกี่ยวกับมันอีกต่อไป หันเข้าหาพระคำ ค้นดูว่าพระคำพูดอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ และเริ่มต้นที่จะภาวนาพระคำนั้น 1 ทิโมธี 4:15 บอกเราถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการภาวนาพระคำ ความสำเร็จและความรุ่งเรืองของคุณจะปรากฎชัด “จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ โดยถือเป็นชีวิตจิตใจ เพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวง”

หลายคนในโลกทุกวันนี้ดำเนินชีวิตในความกลัว ตามความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน นั่นเป็นเพราะว่าชีวิตของพวกเขาไม่ได้ยึดติดบนพระคำ เมื่อชีวิตของคุณยึดติดบนพระคำ ไม่มีสิ่งใดที่จะเคลื่อนคุณได้ เมื่อมนุษย์ล้มลง บ่นถึงปัญหาในโลกนี้ คุณจะไม่รู้สึกอะไรเลย

โยบ 22:29 กล่าวว่า “เมื่อมนุษย์ถูกทิ้งลงไป ท่านจะว่า `มีการทรงช่วยยกชูขึ้น…” พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อชีวิตของคุณยึดติดบนพระคำแล้ว คุณจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ รับการเลี้ยงดูตลอดไป! คุณไม่รู้ว่าความร้อนมาเมื่อไร คุณจะเปล่งประกาย เกิดผล และก้าวจากสง่าราศีสู่สง่าราศีเสมอไป ความสำเร็จและความรุ่งเรืองของคุณไม่ได้อยู่ในมือของรัฐบาลใดๆ และก็ไม่ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนของโลก หรือความเห็นของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ความสำเร็จและความรุ่งเรืองที่แท้จริงอยู่บนพระคำ

ถ้าคุณปรารถนาชีวิตแห่งการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีสง่าราศีที่เพิ่มพูนแบบไม่สิ้นสุด ชีวิตที่ปลอดภัย มั่นคง และแน่นอน คุณจะต้องดำเนินชีวิตในพระคำ ศึกษาและภาวนาพระคำเสมอ ทำให้ตัวคุณเองสามารถได้ยินพระคำผ่านทางสื่อทุกทางเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าคุณตั้งใจฟังอย่างดีและนานเพียงพอ พระคำจะทำงานในวิญญาณของคุณ และประทานแนวความคิดพิเศษแห่งความยอดเยี่ยม การครอบครอง ชัยชนะ ความสำเร็จ และความยิ่งใหญ่

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระคำของพระเจ้าคือชีวิตของข้าพเจ้า ดังนั้นจึงเป็นธรรมชาติสำหรับข้าพเจ้าที่จะดำเนินชีวิตโดยพระคำ ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับผ่านทางพระคำถูกสำแดงให้ทุกคนได้เห็น! เมื่อข้าพเจ้าใช้พระคำของพระเจ้าในวันนี้ ข้าพเจ้าถูกซึมซับเข้าสู่สง่าราศีที่ข้าพเจ้าได้รับในพระคำ และข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยความบริบูรณ์ทั้งหมดของพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; ยากอบ 1:23-25; สดุดี 119:89


Comments are closed