จันทร์ ที่ 3 กันยายน 2018
ยิ่งกว่าคนที่ได้รับพระพร
MORE THAN A BLESSED MAN

“พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่า… เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร” (ปฐมกาล 12:1-2)

     พระเจ้าไม่ได้แค่เพียงอวยพรอับราฮัม พระองค์ทรงกระทำให้เขาเป็นพระพร ยกตัวอย่างเช่นโลทหลานชายของเขา ได้รับการอวยพรจากพระเจ้า เพราะเขาติดตามอับราฮัม “ฝ่ายโลทที่ไปกับอับรามนั้น มีฝูงแพะ แกะ และฝูงโคกับเต็นท์ด้วย ที่ดินที่นั่นไม่กว้างขวางพอให้เขาทั้งสองอยู่ด้วยกันหมดได้ เพราะฝูงสัตว์ของเขาทั้งสองมีอยู่มาก จึงอยู่ด้วยกันไม่ได้ ” (ปฐมกาล 13:5-6) คิดถึงสิ่งนี้! โลทร่ำรวยมาก เพราะเขาเกี่ยวข้องกับอับราฮัม

ถ้าคุณบังเกิดใหม่สิ่งนี้ก็เป็นจริงกับคุณด้วย เพราะว่าคุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม “…และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นทายาทตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29) พระพรทั้งหมดที่พระเจ้ามอบให้แก่อับราฮัม เดี๋ยวนี้เป็นของคุณในพระเยซูคริสต์ คุณเป็นภาชนะบรรจุพระพรของพระเจ้า! การดำเนินชีวิตด้วยการตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้จะขจัดความรู้สึกของความขัดสนและความขาดแคลนออกไปจากชีวิตของคุณ

พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณขัดสน พระองค์ได้ทรงทำให้ทุกสิ่งเป็นของคุณแล้ว (2 โครินธ์ 3:21) โรม 8:17 กล่าวว่าคุณเป็นทายาทของพระเจ้าและทายาทร่วมกับพระคริสต์ ไม่มีสิ่งใดที่คุณไม่มีและไม่สามารถทำได้ คุณไม่ควรรู้สึกขัดสนสิ่งใด ๆ เลย! พระองค์ได้นำคุณไปสู่ที่กว้างขวางซึ่งเป็นสถานที่ของความมั่งคั่งของพระเจ้า ดังนั้น จงเป็นพระพรอย่างที่พระเจ้าทรงลิขิตให้คุณเป็น

คุณเป็นจุดเชื่อมโยงของพระพรให้แก่โลกของคุณ เมื่อพระองค์ต้องการที่จะอวยพรบางคน พระองค์ชี้ไปที่คุณ คุณเป็นเพื่อนร่วมงานของพระองค์และช่องทางของพระพรไปสู่โลกของคุณ ใครก็ตามสามารถได้รับพระพรหรือการอัศจรรย์จากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โดยแค่เพียงมาเกี่ยวข้องกับคุณ

ยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าบางคนจะทนทุกข์จากความเจ็บป่วยจากโรคอะไรก็ตาม เขาหรือเธอสามารถหายได้ ถ้าเขาแค่เพียงสัมผัสคุณ นั่นเป็นเพราะว่าคุณคือบ้านของพระเจ้า เป็นพระวิหารที่มีชีวิตของพระเจ้า (1 โครินธ์ 3:16) คุณเป็นศูนย์รวมของความเต็มล้นแห่งพระพรของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ได้อวยพรข้าพระองค์ด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกประการในสวรรค์สถานในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ตระหนักรู้ว่าข้าพระองค์ได้รับการอวยพรและมีทุกสิ่ง ทั้งในชีวิต และทางธรรม ดังนั้นข้าพระองค์ดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยพระสิริด้วยการแจกจ่ายพระพรของข้าพระองค์ให้แก่โลกของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 4:1-5; เอเฟซัส 1:3


Comments are closed