จันทร์ ที่ 9 เมษายน 2018

ยินดีนิรันดร์
Pleasures Forevermore

“เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่น เออ ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี” (สดุดี 16:6)

    พระเจ้าไม่ได้ให้คุณเกิดมาในโลกนี้เพื่อคุณจะทุกข์ยากกับชีวิต พระเยซูตรัสว่า “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก” (มัทธิว 11:28) ชีวิตที่พระองค์ทรงให้เราเป็นการอวยพร ความปิติ และความยินดีนิรันดร์ ทุกๆสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างในโลกรอบตัวคุณนั้นถูกสร้างมาเพื่อคุณ พระองค์ให้ทุกสิ่งบริบูรณ์เพื่อคุณจะชื่นชม (1 ทิโมธี 6:17) ดังนั้นจงชื่นชมกับชีวิต

ลองพิจารณาในพระธรรมปฐมกาล พระคัมภร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้อยู่ในสวนเอเดนที่พระองค์ทรงสร้าง สวนที่ชื่อว่าเอเดน เอเดนแปลว่าความยินดี คุณลองจินตนาการว่าพระเจ้าทรงกำหนดให้มนุษย์คู่แรกไว้ในสวนเอเดนด้วยความยินดี และพระองค์ทรงแน่ใจว่าทุกสิ่งพร้อมก่อนหน้าที่พระองค์จะทรงสร้างมนุษย์แล้ว จากนั้นจึงกำหนดให้มนุษย์อยู่ในสวนนั้น ตั้งแต่เริ่มแรพระเจ้าทรงกำหนดว่าชีวิตของเราควรเต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ชื่นชมเถิด!

ดาวิดเข้าใจเรื่องนี้และประกาศว่า เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่น เออ ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี (สดุดี 16:6)พระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษร่วมสมัยให้ภาพที่ชัดเจนแก่เราว่า “พระองค์ทรงทำให้ชีวิตข้าพเจ้าชื่นชมยินดี และอนาคตของข้าพระองค์ก็สดใส” อะไรคือสิ่งที่เราต้องสารภาพ ในข้อ11 บอกว่า “…ต่อพระพักตร์พระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้น ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิตย์” (สดุดี 16:11)

สดุดี 5:12 (ฉบับAMPC) กล่าวว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงอวยพร(อย่างแน่วแน่แก่)คนชอบธรรม(ผู้ที่ลุกขึ้นและยืนต่อพระองค์) พระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขาไว้ด้วยความโปรดปราน(ชื่นชมยินดี)และประดุจโล่” เราได้บังเกิดใหม่เข้าในการทรงสถิตของพระเจ้า ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความปิติและความยินดีนิรันดร์ พระองค์ทรงเตรียมสิ่งที่จำเป็นแก่เราเพื่อเราจะมีชีวิตที่ชื่นชมยินดีได้ในทุกวัน และมีอนาคตที่รุ่งเรือง ลองไตร่ตรองถึง ยอห์น 10:10 (ฉบับAMPC) พระเยซูตรัสว่า ยอห์น 10:10 “เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชื่นชมกับชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์(เต็มเปี่ยมและหลั่งไหลไป)” ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ชีวิตของฉันมีเพื่อพระสิริของพระเจ้า พระองค์สร้างฉันให้เกิดผลและทวีคูณ และฉันเดินในความชอบธรรมของพระองค์ พระองค์ประทานทุกสิ่งที่เป็นชีวิตและและมีสภาพเหมือนพระเจ้า และฉันเข้าสนิทในการทรงสถิตของพระองคืนิจนิรันดร์ ที่ซึ่งฉันรุ่งเรือง ครอบครองและชื่นชมกับชีวิตอันบริบูรณ์ สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรมีย์ 29:11; อิสยาห์ 58:14


Comments are closed