วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2020

ยาเม็ดของความเชื่อ
THE “PILL” OF FAITH

พระเยซูตอบว่าทำไมคุณถึงพูดว่าถ้าช่วยได้’? ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่มีความเชื่อ! (มาระโก 9:23 ฉบับ CEV)

ลองจินตนาการว่าคุณได้รับยาเม็ดและถูกบอกว่าถ้าคุณกินยาเม็ดนี้ ไม่สำคัญว่าจะเป็นความอ่อนแอ ความเจ็บป่วย โรค หรือความเจ็บป่วยชนิดใดที่โจมตีร่างกายของคุณ และไม่สำคัญว่าปัญหานั้นจะอยู่ที่ไหน ยาเม็ดนั้นก็จะทำให้เกิดการรักษา คุณจะตอบสนองอย่างไร? ฉันแน่ใจว่าคุณจะไม่ลังเลที่จะสั่งซื้อยาเม็ดนั้นทันที คุณต้องการที่จะสั่งเผื่อไว้ด้วยซ้ำ

แต่คุณรู้ไหมว่ามียาเม็ดอย่างนี้จริงๆ? มันมีชื่อว่าเม็ดยาแห่ง “ความเชื่อ”! ในมาระโก 9:23 พระเยซูตรัสว่า ถ้าคุณสามารถเชื่อได้ ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่มีความเชื่อ คำว่า “เชื่อ” ตามที่ใช้ในฉบับ King James และฉบับแปลอื่นๆ ถูกนำไปใช้อย่างผิดๆมันมาจากคำๆเดียวกับคำว่า “ความเชื่อ” แต่เป็นรูปแบบของคำกริยา ความเชื่อเป็นคำนาม และ “เชื่อ” เป็นคำกริยาของความเชื่อ นี่หมายความว่าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ควรแปลว่า “ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่มีความเชื่อ”

ฉบับ CEV ซึ่งเราอ้างอิงมาในข้อพระคัมภีร์หลักของเราแปลได้อย่างแม่นยำกว่า ซึ่งกล่าวว่า “ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่มีความเชื่อ!” ช่างเป็นความมั่นใจจริงๆ! และการอ่านจากข้อที่ 21 ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น พระเยซูไม่ได้ตรัสว่า “หลายสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าคุณมีความเชื่อ” แต่กล่าวว่า

“ทุกสิ่งเป็นไปได้” หมายความว่าไม่สำคัญว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร พระเจ้าได้ให้ฤทธิ์อำนาจแก่คุณในการทำให้ชีวิตของคุณงดงาม คุณสามารถทำสิ่งใดก็ได้และเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ได้ที่ขัดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณด้วยความเชื่อ

เมื่อเหล่าสาวกกลัวและร้องขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเมื่อพวกเขาเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์หันไปมาหาพวกเขาและกล่าวว่า ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​อยู่​ที่​ไหน?” (ลูกา 8:25) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือจงใช้ยาเม็ดนั้น! สิ่งนี้สามารถทำอะไรก็ได้ จะไม่มีความสิ้นหวังหรือความหมดหวังในชีวิตของคุณ ถ้าคุณทำให้ความเชื่อของคุณทำงาน ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

สาธุการแด่พระเจ้า! ฉันเอาชนะโลกนี้ พร้อมทั้งระบบและโครงสร้างของมันแล้ว ความเชื่อของฉันแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสำหรับความสำเร็จ ชัยชนะ และความมีชัยอย่างต่อเนื่อง! ฉันปราศจากความกลัว เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉัน ชีวิตของฉันได้ถูกวางกรอบไว้อย่างต่อเนื่องโดยพระคำของพระเจ้าซึ่งส่งผลให้เกิดการสรรเสริญและพระสิริแด่พระบิดาอย่างเพิ่มพูนขึ้น ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม

มาระโก 11:22-23; กาลาเทีย 3:7; 2 โครินธ์ 4:13

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

 ยอห์น 15:18-16-16 & 1 พงศาวดาร 5-6

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

 1 โครินทร์ 14:31-40 & สุภาษิต 27


Comments are closed