เสาร์ที่ 27 เมษายน 2013

ยอมรับพระองค์ตามพระคำของพระองค์
Take Him At His Word

“คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น” (อิสยาห์ 55:11)

พระเจ้าได้ให้พระคำของพระองค์แก่เราในการดำเนินชีวิต พระคำของพระองค์ไม่เป็นเพียงแค่บันทึกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเท่านั้น แต่เป็นการเปิดเผยถึงน้ำพระทัย ธรรมชาติ และพระลักษณะของพระองค์ และวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับมนุษย์ พระคำของพระองค์เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช และความสามารถในการทำให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ได้กล่าวไว้
ความรู้และความเข้าใจพระคำของพระเจ้าคือสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ เมื่อคุณศึกษาและเข้าใจพระคำของพระเจ้า คุณจะไม่ปล่อยให้ความสงสัยส่งผลกระทบเข้ามา คุณจะไม่สงสัยว่าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์หรือไม่สำหรับคุณที่จะรุ่งเรือง มีสุขภาพดี และประสบความสำเร็จในชีวิต คุณจะเพียงรับพระคำในผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าจากวิญญาณของคุณ และสำแดงความเชื่อที่ไม่สงสัยในความสามารถของพระคำที่จะเปลี่ยนแปลงคุณ
เมื่อคุณตอบสนองอย่างถูกต้องต่อพระคำของพระเจ้าโดยการปฏิบัติตาม ชีวิตของคุณจะไปในทิศทางเดียวเท่านั้น ขึ้นสูงขึ้นและไปข้างหน้า รับเอาพระคำของพระเจ้าและกุญแจเข้าสู่ชีวิตแห่งความงดงาม พระสิริ การพักผ่อน ความสำเร็จ สุขภาพที่ดี และความรุ่งเรือง พระคำของพระเจ้าคือคำตอบของพระองค์สำหรับทุกความท้าทายใดก็ตามที่ทุกคนอาจกำลังเผชิญอยู่ มันไม่แตกต่างอะไร ไม่ว่าเรื่องนั้นคืออะไร ไม่ว่าเป็นความเจ็บป่วย ล้มละลาย ปัญหาคู่สมรส ฯลฯ เมื่อคุณมีพระคำของพระเจ้าในเรื่องนั้น คุณมีคำตอบ
พระคำสร้างให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ ถ้าข้อความนั้นคือการรักษาและสุขภาพที่ดี พระคำก็จะรักษาคุณถ้าคุณรับพระคำนั้นไว้เข้าในตัวคุณ ถ้าเป็นข้อความของความรุ่งเรืองและความมั่งคั่ง พระคำก็จะทำให้เกิดสิ่งเดียวกันนั้นในชีวิตของคุณ คำตอบและทางออกที่คุณต้องการนั้นอยู่ในพระคำ ดังนั้นเปิดวิญญาณของคุณ และต้อนรับพระคำเข้าสู่ใจของคุณ ยอมรับพระคำเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดเกี่ยวข้องกับทุกสถานการณ์ ให้พระคำกำหนดชีวิตของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยพระคำ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเจริญขึ้นอย่างต้นไม้ ปลูกไว้ริมธารน้ำ ความเชื่อของข้าพเจ้าเกิดผล และทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำจำเริญขึ้น ข้าพเจ้าได้ถวายทั้งหมดของข้าพเจ้าต่อพระคำ ดังนั้นชีวิตของข้าพเจ้าได้รับการนำพาโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ในทิศทางตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับข้าพเจ้า ในนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 4:12; มัทธิว 24:35; ลูกา 21:32-33


Comments are closed