เสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2013

ยอมรับพระคำของพระองค์
Take Him At His Word!

“ซีโมนทูลตอบพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่ง ไม่ได้อะไรเลย แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์” เมื่อเขาหย่อนลงแล้ว ก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมาก จนอวนของเขาขาด” (ลูกา 5:5-6)

    มาระโก 7 บอกเรื่องราวของหญิงซีเรียฟีนิเซีย ซึ่งมีลูกสาวที่มีวิญญาณสกปรกสิงอยู่ เธอได้ร้องเรียกพระเยซู ขอให้พระองค์ทรงช่วยรักษาลูกสาวของเธอ แต่พระเยซูไม่ได้ตอบสนอง เธอยังคงดื้นรั้นอยู่ จนกระทั่งสาวกของพระองค์ทนไม่ไหวจึงขอให้พระเยซูไล่เธอไป พระเยซูจึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่า “ให้พวกลูกกินอิ่มเสียก่อน เพราะว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่ควร” (มาระโก 7:27) โดยที่ไม่สนใจการตอบสนอง เธอตอบพระองค์ว่า “…จริงเจ้าข้า แต่สุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะนั้นย่อมกินเดนอาหารของลูก” (มาระโก 7:28) ผู้หญิงคนนี้มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ จนพระเยซูยอมรับโดยกล่าวว่า “…เพราะเหตุถ้อยคำนี้จงกลับไปเถิด ผีออกจากลูกสาวของเจ้าแล้ว” (มาระโก 7:29)

ข้าพเจ้าชอบวิธีที่พระเยซูช่วยผู้หญิงคนนั้น พระองค์ไม่ได้พูดกับมารร้าย พระองค์ไม่ได้กล่าวว่า “มารร้าย จงออกไปจากเด็กหญิงคนนั้น!” แต่ในขณะที่พูดกับผู้หญิงคนนั้น พระองค์ตรัสว่า “ผีออกจากลูกสาวของเจ้าแล้ว” นั่นคือทั้งหมดที่ผู้หญิงคนนั้นต้องการ ถ้อยคำจากพระเยซู และเธอได้รับเอาถ้อยคำนั้นโดยความเชื่อ

เรื่องราวคล้ายกันกับเรื่องราวของข้าราชการคนหนึ่งที่ลูกชายของเขากำลังจะตาย เขามาหาและพูดกับพระเยซูและพระองค์ทรงตรัสว่า “กลับไปเถิด บุตรของท่านจะไม่ตาย…” พระคัมภีร์กล่าวว่า “…ข้าราชการผู้นั้นเชื่อพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับท่าน จึงทูลลาไป” (ยอห์น 4:50) นั่นคือความเชื่อ เขารับเอาถ้อยคำของพระองค์และจากไป คาดหวังในการอัศจรรย์ ในขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้าน คนใช้ของเขาได้มาพบเขาและบอกเขาว่า “บุตรของท่านหายแล้ว” (ยอห์น 4:51)

ข้าราชการจึงถามว่า “เวลากี่โมงที่เขารู้สึกดีขึ้น?” และคนใช้ของเขาตอบว่า “ไข้หายเมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมง” (ยอห์น 4:52) ชายคนนั้นจึงตระหนักได้ว่าการอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่พระเยซูได้ตรัสถ้อยคำแห่งการรักษาโรค

ทั้งหมดที่คุณต้องการในการออกมาจากความยากลำบากใดๆ ก็คือพระคำจากพระเจ้า ค้นดูว่าพระองค์ได้ตรัสอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ และยึดเอาพระคำของพระองค์ ยืนหยัดอยู่บนความเชื่อ เมื่อคุณใช้ความเชื่อในพระคำ พระคำก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ภายในคุณ เพื่อคุณ และคุณก็จะมีคำพยานอย่างแน่นอน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ยินดีในวันนี้ที่พระคำของพระองค์ได้สร้างความเชื่อของข้าพระองค์ให้เข้มแข็ง และส่งผลต่อการกระทำของข้าพระองค์ พระคำของพระองค์คือชีวิตของข้าพระองค์ และเป็นแสงสว่างที่แสดงให้ข้าพระองค์เห็นทางแห่งชัยชนะ ความรุ่งเรือง และความสำเร็จ วันต่อวัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:13; ฮีบรู 4:12


Comments are closed