อังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2013

ยอมรับการเจิมภายในคุณ
Acknowledge The Anointing In You

    “และฝ่ายท่านทั้งหลาย การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่าน และไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลาย เพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่ง และเป็นความจริง และไม่ใช่ความเท็จ การเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใด ท่านจงตั้งมั่นคงอยู่กับพระองค์อย่างนั้น” (1 ยอห์น 2:27)

สิ่งนี้มีพลังอย่างมาก! การเจิมนี้อยู่ภายในคุณ คุณยอมรับความจริงนี้หรือไม่? คุณมีความประจักษ์แจ้งของผู้ที่ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่? คุณควรมีความประจักษ์แจ้งในปัจจุบันนี้ว่าผู้ที่ได้รับการเจิมอยู่ภายในคุณ และการเจิมของพระองค์อยู่ภายในคุณ

ฟิเลโมน 1:6 กล่าวว่า “และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านร่วมเชื่อกับพวกเรานั้น จงเพิ่มพูนความรู้ในการดีทั้งปวงของพวกเรา ซึ่งมีในพระคริสต์” การเจิมคือหนึ่งในสิ่งดีมากมายในคุณในพระเยซูคริสต์ การเจิมนั้นคือฤทธิ์เดชภายในของพระเจ้าซึ่งโดยเราทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี โดยการบังเกิดใหม่ คุณได้รับการเจิมโดยฤทธิ์เดช สง่าราศี และอำนาจของพระเจ้า เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในคุณ ดังนั้นคุณจึงได้รับพลังของพระองค์ในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะทำได้

เปาโลกล่าวไว้ในฟิลิปปี 4:13 ว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” “พระคริสต์” ในที่นี่หมายถึงผู้ได้รับการเจิม และหมายถึงการเจิม ดังนั้น พระคริสต์ทรงสถิตภายในคุณหมายความว่าคุณคือสิ่งเหนือธรรมชาติ คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จได้โดยฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำงานภายในคุณ ไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ (มาระโก 9:23) เดินในแสงสว่างแห่งความจริงนี้จะทำให้คุณเกิดผลมากขึ้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณ

นึกถึงในสิ่งที่เราได้อ่านในฟิเลโมน 1:6 ถ้าคุณเริ่มต้นฟังในสิ่งดีที่อยู่ในคุณในพระเยซูคริสต์ คุณสามารถเลือกการเจิมเป็นหนึ่งในนั้นและกล่าวว่า “การสื่อสารความเชื่อของข้าพเจ้าเกิดผล เพราะว่าข้าพเจ้าตระหนักในการเจิมของพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งอยู่ภายในข้าพเจ้า” การเจิมบนชีวิตของคุณนั้นทำให้คุณประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณทำ ทำให้คุณเป็นผู้ที่ไม่มีทางพ่ายแพ้ในชีวิต

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ยอมรับการเจิมของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ประกาศว่าโดยเหตุผลของการเจิมนั้น ข้าพระองค์สามารถทำทุกสิ่ง ข้าพระองค์สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่หมดหวัง และสำแดงพระสิริของพระองค์ในทุกสถานการณ์ที่ท้าทาย โอ ชีวิตแห่งพระสิริ การครอบครอง และพระคุณที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์! ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างเต็มบริบูรณ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 10:27; ลูกา 4:18


Comments are closed