ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
ยอมจำนนต่อพระวิญญาณสำหรับการทรงนำและทิศทาง
Yield To The Spirit For Guidance And Direction

“เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า” (โรม 8:14)

   ในความคิดของมนุษย์ ในจุดที่ดีที่สุด ก็ยังมีข้อจำกัด และผลก็คือไม่สามารถเป็นตัวนำที่เชื่อใจได้สำหรับคริสเตียน ด้วยความจำกัดของความเข้าใจของมนุษย์ เราไม่สามารถบอกว่าสิ่งใดดีสำหรับเราได้ หรือตัดสินใจอย่างถูกต้องจนกว่าเราจะมองดูที่พระคำและยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรา

พระเยซูตรัสว่า “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น” (ยอห์น 16:13) การยอมจำนนต่อพระวิญญาณสำหรับการทรงนำและทิศทาง จะทำให้เกิดความแตกต่างขึ้นในชีวิตของคุณ ทางของคุณจะเต็มไปด้วยความสว่าง คุณจะสามารถแยกแยะและเดินในน้ำพระทัยที่ดีเลิศของพระเจ้าได้ตลอดเวลา ชีวิตของคุณจะห่างจากการต่อสู้ดิ้นรน เมื่อคุณเดินทางไปบนทางที่ชัดเจนของความก้าวหน้า ชัยชนะ และความสำเร็จ เพราะว่าคุณมีความสว่างแห่งชีวิต

พระเยซูตรัสว่า “…เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12) ในความสว่างของพระองค์ เรามองเห็นแสงสว่าง และพระคำของพระองค์เป็นความสว่าง สดุดี 119:130 กล่าวไว้ว่า “การอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” พระคำของพระเจ้ามีความสามารถที่จะส่องสว่างในวิญญาณของคุณและให้คุณมองเห็นความจริง นี่คือเหตุผลที่คุณยอมให้พระคำดำรงอยู่อย่างมากภายในคุณ

พระคำและพระวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อคุณเปิดหัวใจของคุณแก่พระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ พายุในชีวิตจะไม่มีทางบดบังวิสัยทัศน์ของคุณได้ คุณต้องการจะไปไกลแค่ไหนในชีวิต? คุณต้องการมีความสำเร็จมากแค่ไหน? พระเจ้าสามารถนำคุณไปได้ไกลกว่าที่คุณจะสามารถจินตนาการได้ พระองค์มีความต้องการสำหรับความสำเร็จของคุณมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ และเป็นความยินดีของพระองค์ที่จะช่วยให้คุณเป็นความสำเร็จ

เชิญพระองค์ให้มาช่วย และนำทางคุณไปในทางเลือกที่คุณต้องตัดสินใจ และในทิศทางที่คุณต้องดำเนินไป พระองค์ตรัสไว้ในอิสยาห์ 1:19 “ถ้าพวกเจ้าเต็มใจและเชื่อฟัง เจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดิน” นี่เป็นความปรารถนาของพระองค์ ไว้วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทำให้คุณเป็นที่ประหลาดใจของคนในยุคของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงห่วงใยข้าพระองค์! พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และข้าพระองค์ตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ครู ผู้ช่วย และผู้นำทางของข้าพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงทุกประการ สอนข้าพระองค์ให้ตัดสินใจได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ที่มีสำหรับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:16-17


Comments are closed