เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2017
ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์
Submit To His Will
“แล้วพระองค์เสด็จไปจากพวกเขาไกลเท่าระยะหินขว้าง และทรงคุกเข่าลงอธิษฐาน ว่า “ข้าแต่พระบิดา ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” (ลูกา 22:41-42)

    ในข้อพระคำตอนต้น เราได้สังเกตเห็นถึงการที่พระเยซูใคร่ครวญในคำอธิษฐานต่อพระบิดา ในลูกา 22:44 กล่าวว่า “เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์ พระองค์ก็ยิ่งทรงอธิษฐานอย่างจริงจัง เหงื่อของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดิน” เป็นช่วงเวลาที่พระเยซูต้องตัดสินใจ ในคำอธิษฐานพระองค์ตรัสว่า “…ข้าแต่พระบิดา ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์…”

พระองค์กำลังพูดถึงการตายของพระองค์ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า และความจริงคือว่าโดยการตายนั้น พระบิดาจะหันหลังให้กับพระองค์ เพราะว่าความบาปของทั้งโลกนี้จะอยู่ที่พระองค์ นี่คือแหล่งของความทุกข์ของพระองค์ พระองค์ทรงทราบว่าอะไรกำลังรออยู่ที่ไม้กางเขน และพระองค์ไม่ทรงต้องการสิ่งนั้น เพราะว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่สบาย ในการแยกจากพระบิดาของพระองค์ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มต้นพระองค์ได้พูดว่า “…‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มาแล้ว เพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์’ ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วน” (ฮีบรู 10:7)

พระองค์ทรงทราบว่าน้ำพระทัยของพระบิดาคืออะไร และพระองค์มาเพื่อจะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จ ดังที่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนในพระคำ ดังนั้นไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะแย่เพียงใด การถูกแยกอย่างเจ็บปวดจากพระบิดา ที่พระองค์ได้พูดออกมา พระองค์ยอมจำนนตัวของพระองค์ต่อน้ำพระทัยของพระบิดา พระองค์ทรงเป็นการสำแดงและเป็นผู้ทำให้น้ำพระทัยนั้นสำเร็จ นี่คือสิ่งที่ชีวิตของคุณต้องเป็น คือการทำให้น้ำพระทัยของพระบิดาสำเร็จ

ถ้าคุณพบตัวเองอยู่ในทางแยกของชีวิต เลือกน้ำพระทัยของพระเจ้า คุณอาจถามว่า “แต่ถ้าฉันไม่รู้น้ำพระทัยของ
พระเจ้าในเรื่องนั้นล่ะ?” นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่คุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถามพระองค์ และพระองค์จะทรงเปิดเผยกับวิญญาณของคุณ ยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่คุณศึกษาและภาวนาพระคำ น้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รับการเปิดเผยในวิญญาณของคุณ พระคำของพระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงน้ำพระทัยของพระองค์ สติปัญญาของพระองค์อยู่ในพระคำของพระองค์ ดังนั้นเมื่อคุณปฏิบัติตามพระคำ คุณกำลังดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

อย่าพยายามมองหาน้ำพระทัย “ใหม่” ของพระเจ้า อยู่ในพระคำ! ในช่วงเวลาที่ร่างกายอ่อนแอและเจ็บปวด ยึดพระคำไว้ และคุณจะได้รับกำลัง พระคำกล่าวเกี่ยวกับพระเยซูในช่วงเวลาที่พระองค์เป็นทุกข์อย่างมาก “มีทูตองค์หนึ่งจากฟ้าสวรรค์มาปรากฏต่อพระองค์และช่วยชูกำลัง
พระองค์” (ลูกา 22:43) ใครคือทูตองค์นั้น? พระวิญญาณบริสุทธิ์! เมื่อคุณพบกับช่วงเวลาวิกฤต อธิษฐานอย่างจริงใจ ยืนยันพระคำ และคุณจะได้รับกำลังเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเสริมกำลังข้าพระองค์โดยพระวิญญาณของพระองค์เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เสมอ พระองค์คือผู้ที่ทำงานภายในข้าพระองค์ที่จะทำให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์สำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ทุกวัน และทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จเต็มด้วยความยินดีและสง่าราศี ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 2:13; 1 ยอห์น 2:16-17; โรม 8:26-27


Comments are closed