อาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2018

ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระองค์
SUBMITTING TO HIS WILL

ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรงนำพระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่ คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขึ้นมาจากความตาย โดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์ ทรงให้พวกท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่าง เพื่อที่จะทำตามพระทัยของพระองค์ โดยทรงทำงานในเรา ให้เกิดผลเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน (ฮีบรู 13:20-21)

     พระบิดาในสวรรค์ของเราเป็นองค์อธิปไตย สิ่งที่พระองค์ต้องการคือสิ่งที่เราต้องทำ สำหรับชีวิตของคุณ, พันธกิจของคุณ, ครอบครัวของคุณ และทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อให้พระองค์พอพระทัย คุณต้องทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการเสมอเท่านั้น ด้วยวิธีนี้คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเสมอ

การยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การที่บางคนดูเหมือนก้าวหน้าไม่ได้หมายความว่าเขากำลังทำให้พระเจ้าพอพระทัย หรือได้รับการนำจากพระองค์ พระเยซูตรัสไว้ใน มัทธิว 15:13 ว่า “…ต้นไม้ทุกต้น ซึ่งพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ไม่ได้ทรงปลูกไว้จะต้องถูกถอนออกเสีย” ดังนั้นคุณจึงควรทำเฉพาะในสิ่งที่ได้รับการรับรองจากพระเจ้าเท่านั้น นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลของการอธิษฐาน เพราะยิ่งคุณอธิษฐานมากเท่าไร คุณก็ยิ่งสามารถเดินในน้ำพระทัยของพระองค์อย่างต่อเนื่องได้มากเท่านั้น

คุณต้องยอมจำนนต่อพระปัญญาของพระองค์อย่างสม่ำเสมอ และเดินด้วยความถ่อมใจและความรัก เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงมองดูที่หัวใจของคุณ พระองค์ก็พอพระทัย นั่นคือสิ่งที่สำคัญจริงๆ! นี่คือเหตุผลที่คุณต้องไว้วางใจและเดินไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงทำงานในคุณเพื่อให้ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา นั่นคือผลิตความรักและความถ่อมใจของพระคริสต์ในตัวคุณ

พระคัมภีร์กล่าวว่าเราเป็นภาชนะที่ได้รับการรับรองและได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อการใช้งานขององค์ผู้เป็นเจ้านาย นั่นเป็นเป็นผลจากการทำงานของพระวิญญาณในตัวเรา อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นอีกครั้ง ส่วนหนึ่งกล่าวว่าพระองค์ทรงทำงานในเราให้เกิดผลเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์! สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     ขอบพระคุณพระบิดาในสวรรค์สำหรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงแนะนำและนำพาข้าพระองค์ในน้ำพระทัยของพระองค์ พระวิญญาณของพระองค์ทรงเติมข้าพระองค์เรื่อยๆ และพระวจนะของพระองค์ทรงทำงานอยู่ในข้าพระองค์ ทรงกระทำให้ข้าพระองค์เดินใน, และทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จเพื่อพระสิริและความปีติยินดีของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์สมบูรณ์แบบในการงานที่ดีทุกอย่าง ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม 1 ยอห์น 2:17; โรม 8:6-8


Comments are closed