อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2013

ยอมจำนนต่อความชอบธรรมของพระองค์
Submit To His Righteousness

“พี่น้องทั้งหลาย ความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้า และคำวิงวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลนั้น คือขอด้วยหวังให้เขารอด ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่า เขามีความกระตือรือร้นที่จะปรนนิบัติพระเจ้า แต่หาได้เป็นตามปัญญาไม่ เพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้ แต่อุตส่าห์ตั้งความชอบธรรมของตนขึ้น เขาจึงไม่ได้ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า” (โรม 10:1-3)

อิสยาห์ 54:6 บอกเราว่าความชอบธรรมของมนุษย์(ความชอบธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น) คือวิธีที่พวกเขาคิดในการพยายามที่จะปรนนิบัติและทำให้พระเจ้าพอพระทัย เป็นเหมือนถุงที่สกปรก ไม่มีประโยชน์ที่จะมีความมั่นใจในการดีของคุณ เพื่อตอบแทนคุณต่อพระเจ้า
นี่คือทางแยกของชนชาติอิสราเอล ซึ่งอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ถึงแม้ว่าพวกเขาจะกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้า และร่วมในทุกศาสนพิธี การชำระ การถวายบูชา ฯลฯ พวกเขาผิดในสามด้านของการแสวงหาความชอบธรรม อันดับแรก พวกเขาขาดความรู้ถึงความชอบธรรมของพระเจ้า อันดับสอง พวกเขาพยายามทำความชอบธรรมของตนเอง และสาม พวกเขาไม่ได้ยอมจำนนตัวของพวกเขาต่อความชอบธรรมของพระเจ้า
สามจุดนี้ได้บ่งบอกถึงความคาดหวังของพระเจ้า พวกเราจะต้องยอมจำนนต่อความชอบธรรมของพระเจ้า เพราะว่าความชอบธรรมไม่ใช่บางสิ่งที่คุณได้มาโดยการงานของคุณเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า โรม 5:17 กล่าวว่า “…คนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” สิ่งที่จำเป็นในการได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าก็คือการเชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยสุดใจของคุณ และรับของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเรียกความชอบธรรมโดยความเชื่อ
ฟิลิปปี 3:8-9 บอกให้เราที่จะรับเอาความชอบธรรมนี้ซึ่งผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ “…เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์ และจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเอง ซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติ แต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์ เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อ” ความชอบธรรมนี้จะทำให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าภายในคุณ ซึ่งโดยสัญชาตญาณคุณรู้ว่าอะไรถูกต้อง และสามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าได้ คุณไม่ได้ทำเพื่อจะได้ความชอบธรรม แต่ความชอบธรรมทำงานในคุณ และถูกใส่ไว้ในวิญญาณของคุณเป็นของประทาน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ความชอบธรรมของพระเจ้าได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความสามารถในการทำสิ่งที่ถูกต้อง ดำเนินชีวิตด้วยความยินดีโดยปราศจากการละเมิดต่อหน้าพระบิดา เพราะว่าความชอบธรรมของพระองค์ในข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้ายืนเบื้องขวาร่วมกับพระองค์ และอยู่เหนือซาตานและสมุนแห่งความมืด

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:21; โรม 3:21-22


Comments are closed