พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2013

ยกระดับชีวิตของคุณ
Upgrade Your Life

“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน” (กิจการ 20:32)

    ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เราจะรู้สึกว่าต้องการยกระดับอุปกรณ์ของเรา เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคต่างๆ หรือแม้แต่เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ หรือบ้านของเรา ในขณะที่สิ่งเหล่านี้สามารถทำได้ เราควรที่จะให้ความสนใจในการยกระดับชีวิตของเรามากกว่า สิ่งนี้เป็นไปได้โดยผ่านพระคำของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าได้ประทานแก่เราเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา และยกระดับชีวิตของเราจากพระสิริสู่พระสิริ

เพิ่มความสนใจในพระคำ ศึกษาและภาวนาข้อพระคัมภีร์ สุภาษิต 4:20 กล่าวว่า “บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อถ้อยคำของเรา จงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเรา” มันไม่สำคัญว่าตอนนี้คุณอยู่จุดไหน ถ้าคุณมอบทั้งหมดของคุณกับพระคำ พระคำจะยกระดับวิญญาณ ความคิด การเงิน และร่างกายของคุณ ชีวิตทั้งหมดของคุณจะได้รับการพัฒนาขึ้น! พระคำของพระเจ้าคือผู้เสริมสร้างชีวิต คุณสามารถมั่นใจที่จะวางชีวิตของคุณที่พระคำ พระคำจะเสริมสร้างคุณขึ้น มอบมรดกของคุณให้แก่คุณ และยกระดับแห่งชัยชนะและความสำเร็จไปสู่อีกระดับหนึ่ง

2 โครินธ์ 3:18 บอกเราว่า “แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ” คำว่า “เปลี่ยน” ในข้อนี้ไม่ได้หมายความเปลี่ยนจากแย่กลายเป็นดี แต่มาจากภาษากรีกคือคำว่า “metamorphoo” ซึ่งมีความหมายว่า “การลอกคราบ” คือการเปลี่ยนแปลง จากสง่าราศีหนึ่งไปสู่อีกสง่าราศีหนึ่ง! นี่เกิดขึ้นผ่านการศึกษาและภาวนาพระคำ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระคำของพระเจ้ากำลังทำงานในข้าพเจ้า และเสริมสร้างข้าพเจ้าขึ้นทุกวัน ในทุกส่วนของชีวิตของข้าพเจ้า มีการพัฒนาและการก้าวหน้า เพราะว่าพระคำคือผู้เสริมสร้างชีวิตทั้งหมดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเกิดผล ยอดเยี่ยม และจำเริญขึ้นในทุกสิ่ง เพราะว่าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยพระคำ!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:2; โยชูวา 1:8


Comments are closed