วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2019

มูลเหตุที่มีค่ามากกว่าชีวิต
A Cause-Worth More Than Life

“แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเอง ขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จ คือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้า”(กิจการ 20:24)

     ข่าวประเสริฐคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสำหรับความรอด พระคัมภีร์ป่าวประกาศว่าไม่มีทางอื่น จงแน่วแน่เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีหลายกลุ่มที่เดิมพันชีวิตของพวกเขาเพื่อสนับสนุนมูลเหตุของพวกเขา พวกเราหลายคนไม่เชื่อในมูลเหตุของพวกเขา แต่พวกเขาก็วางเดิมพันชีวิตของพวกเขาไว้ในมูลเหตุที่เรารู้ว่าไม่ถูกต้อง แต่มูลเหตุของเรานั้นถูกต้อง แล้วมันมีคุณค่าเท่าไร?

ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นฉันตัดสินใจว่าเนื่องจากมูลเหตุของฉันนั้นถูกต้อง ฉันก็จะทุ่มเททั้งหมดเพื่อสิ่งนี้ ฉันตัดสินใจว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่ดีพอที่จะหยุดยั้งฉันได้ ไม่มีข้อเสนอใดในโลกที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของฉันออกจากข่าวประเสริฐได้ นี่เป็นมูลเหตุที่มีค่ามากกว่าชีวิต และไม่สำคัญว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะประกาศสิ่งนี้

ในเวลานั้นฉันอธิษฐานว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าข้าพระองค์ต้องเดินผ่านหุบเขาและเนินเขา และภูเขาในโลกนี้ โดยไม่มีที่อยู่อาศัย ข้าพระองค์ก็ไม่สนใจ ข่าวประเสริฐนี้มีคุณค่าเพียงพอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง” มันไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างอะไรถ้าฉันต้องประกาศกับคนที่ยากจนที่สุดและดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเขาเพื่อนำพวกเขาไปสู่ความสว่างแห่งข่าวประเสริฐ ฉันพร้อมแล้ว!

การเดิมพันไม่เคยมีสูงเท่าทุกวันนี้ ดังนั้นจงเหมือนกับเปาโลในการทุ่มเทของคุณที่มีต่อข่าวประเสริฐ จงอ่านอีกครั้งถึงการแก้ปัญหาของเขาซึ่งสร้างแรงบันดาลใจในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา คุณคือคนที่พระเจ้ามอบหมายทุกสิ่งไว้เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด นั่นคือเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากนรก และถือธงที่เปื้อนไปด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์ไปรอบโลก นี่เป็นหนทางเดียวเท่านั้น

พระคัมภีร์สำแดงให้เห็นว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า (กิจการ 4:12) ถ้านี่เป็นจริง และขอบคุณพระเจ้าที่เป็นจริง ก็แสดงว่าไม่มีการเดิมพันที่มากเกินไป ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเรา ทุกสิ่งที่เราพูดและทำ ควรเต็มไปด้วยความรักที่ต่อพระคริสต์และข่าวสารนิรันดร์แห่งความรอดของมนุษยชาติ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงถือว่าข้าพระองค์ซื่อสัตย์จึงทรงมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีไว้กับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่หวั่นไหวในการทุ่มเทที่มีต่อข่าวประเสริฐ ด้วยการส่งผลกระทบต่อมนุษย์ด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งความชอบธรรมของพระเจ้า ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 2:4; 1 โครินธ์ 9:16


Comments are closed